Satsning på lokal mat genom ny handlingsplan

Den 25 januari antog kommunfullmäktige Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018 - 2030. Det visar en tydlig satsning på den lokala matens roll och ställning. Handlingsplanens syfte är att öka den lokala livsmedelsproduktionen och på så sätt uppnå högre sysselsättning, rikare odlingslandskap och lägre sårbarhet i en situation av kris.

Handlingsplanens mål och åtgärder handlar bland annat om att stärka skyddet av kommunens jordbruksmark, att öka andelen svenskt, lokalt och ekologiskt i kostverksamheten och att på olika sätt stötta livsmedelsproducenter i kommunen och länet.

Handlingsplanen sträcker sig fram till år 2030. För att genomföra planens åtgärder ska Ljusdals kommun arbeta utifrån årliga aktivitetsplaner med start år 2022. År 2021 blir ett uppstartsår där arbetet med handlingsplanen förankras både inom kommunens verksamheter och hos berörda aktörer i hela Ljusdals kommun.

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 är framtagen på regional nivå av Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg. Flertalet kommuner i länet är i process att anta handlingsplanen, vilket innebär en tydlig gemensam riktning i livsmedelsfrågan i hela länet.

Handlingsplanen publiceras på kommunens webbplats inom en vecka från antagande.