Samverkansgrupp för ökad trygghet i Ljusdals centrum

Medborgare, besökare och näringsidkare har sedan en tid gjort Ljusdals kommun uppmärksam på störande ljud från bilburna ungdomar under sena kvällar och nätter i centrala Ljusdal.

Förutom störande ljud medför det också trafikfara, nedskräpning, viss skadegörelse samt alkohol- och trafikförseelser.

På initiativ från polisen och Ljusdals kommun har en samverkansgrupp startat där representanter från fastighetsbolag, boende och näringsidkare deltar. Syftet med gruppen är att diskutera hur vi tillsammans kan skapa en trygg och trevlig plats för både bilburna ungdomar, boende, besökare och näringsidkare att vistas på.

Polisen har ansvaret för att leda träffarna och målet är att vi tillsammans hittar åtgärder som gynnar alla som bor och verkar i Ljusdals centrum med omnejd.

Första mötet för Trygghetsgruppen hölls den 5 september där bland annat föräldranärvaro, polisens roll och möjlighet till förändrad vägskyltning diskuterades samt hur vi på bästa sätt involverar ungdomarna i arbetet.

För frågor gällande Trygghetsgruppens arbete, kontakta:
Kommunpolis Rolf Ångström
rolf.angstrom@polisen.se