Samverkan för bästa skola

Från vänster: Eva Åsåker, biträdande rektor Stenhamreskolan och Tallåsens skola, Agneta Persson, adjunkt och samordningsansvarig Mittuniversitetet, Göran Bostedt, lektor Mittuniversitetet, Stina Flygerfeldt Björk rektor F-6 Stenhamreskolan, Marcus Persson, rektor Los skola och Färila skola, Cecilia Boreson, projektstödjare Skolverket, Catrin Backman, biträdande rektor Los skola och Färila skola, Anna Wikstrand, kvalitetssamordnare Ljusdals kommun, Carina Bryngelsson, grundskolechef, Robert Planeskog, rektor 7-9 Stenhamreskolan, Stina Bohlin (S), ordförande utbildningsnämnden, Lena Svahn (MP), vice ordförande utbildningsnämnden, Monica Hallquist, chef utbildningsförvaltningen, Maria Bäcklin, projektstödjare Skolverket, Mattias Danneteg rektor Gärdeåsskolan och Linda Mattila, rektor Järvsö skola.

Ökade kunskapsresultat, ökad andel elever som fullföljer sina studier och ökad likvärdighet inom och mellan Ljusdals kommuns skolor är vad projektet Samverkan för bästa skola vill åstadkomma.

Fredagen den 16 augusti träffade arbetsgrupper från kommunens grundskolor representanter från Mittuniversitetet och Skolverket för att diskutera insatser som kan öka kunskapsresultaten hos kommunens grundskoleelever. Mötet hölls i Stenhamreskolans aula och tidigare under veckan hade också alla pedagoger i kommunens grundskolor träffat projektstödjarna från Skolverket för att skapa delaktighet i projektet.
- Viktigt och inspirerande att arbeta tillsammans med skolutveckling som ska göra skillnad för eleverna, säger Monica Hallquist, utbildningsförvaltningens chef.

Projektet Samverkan för bästa skola startade vårterminen 2019 med att varje skola fick arbeta fram nulägesanalyser under handledning från Skolverket. Nulägesanalyserna ska hjälpa till att identifiera problem som är kopplade till elevernas resultat samt orsakerna till problemen. Genom projektet ska Ljusdals kommun som huvudman få stöd i att identifiera insatser som kan stärka skolornas förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen så att kunskapsresultaten ökar och likvärdigheten inom och mellan skolor höjs.
- Projektet ger oss ökade möjligheter att arbeta med skolutveckling på alla nivåer med eleven i fokus, säger Stina Bohlin (S), utbildningsnämndens ordförande.

Projektet Samverkan för bästa skola omfattar Ljusdals kommuns alla grundskolor och är ett långsiktigt arbete som involverar alla pedagoger, rektorer, huvudmannen Ljusdals kommun, Mittuniversitetet samt Skolverket. Projektet ska pågå i tre år.