Remissvar lämnat om genomfart Ljusdal

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari behandlades frågan om remissvar gällande Trafikverkets förslag till vägplan och byte av väghållaransvar. Ljusdals kommun har nu utifrån de beslut som fattades av kommunfullmäktige lämnat remissvar till Trafikverket.

I remissvaret kräver kommunen en säkrare passage över Kyrksjönäsvägen vid Älvvallenområdet än den som redovisas i vägplanen. En sådan anses nödvändig och skall ingå i vägplanen.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde fanns två ytterligare föreslagna formuleringar som specifikt rörde Trafikverkets vägplan. Ett förslag innebär att kommunen kräver att en cirkulationsplats vid Höga ska ingå i Trafikverkets vägplan och finansieras genom länstransportplanen. Den andra föreslagna formuleringen var att Ljusdals kommun ställer sig positiv till ett byte av väghållaransvar, det vill säga att riksväg 84 dras via Smedgatan och Kyrksjönäsvägen, och därmed blir statlig väg medan Norra Järnvägsgatan och Kyrkogatan tas över av Ljusdals kommun. Dessa två förslag till innehåll i remissyttrandet återremitterades till kommunstyrelsen som åter ska aktualisera frågan. Därefter ska kommunstyrelsen föra frågan vidare till kommunfullmäktige för nytt beslut.

I remissvaret påtalas att Ljusdals kommun är medveten om att den angivna granskningstiden överskrids, men förutsätter att Trafikverket i sin fortsatta process även beaktar det kompletterade yttrande som kommunen har för avsikt att lämna när kommunfullmäktige tagit ny och slutgiltig ställning i frågan.

Relaterade sidor