Projekt Järvsö Hållbar Destination

Hållbarhetssäkring, cykelturism och minskad biltrafik är vad det treåriga projektet Järvsö Hållbar Destination etapp 2 har fokuserat på. Projektet har nyligen slutredovisats och visar på positiva effekter på arbetstillfällen, inflyttning och skattekraft i kommunen.

Projekt Järvsö Hållbar Destination etapp 2 har genomförts av Destination Järvsö AB med stöd av Ljusdals kommun, Region Gävleborg och Tillväxtverket. Projektet omfattade totalt åtta miljoner kronor under tre år varav 140 000 kronor per år i medfinansiering från Ljusdals kommun. Summan har ingått i avtalet som kommunen har haft med Destination Järvsö AB för drift av turistbyrån.

Ett av projektets resultat är Järvsö Gårdstramp, ett årligt cykelevenemang där man cyklar mellan gårdar och har möjlighet att provsmaka lokala livsmedelsprodukter. Det lockade över 600 deltagare 2018.

Ett annat resultat i projektet är att Ljusdals kommun som första kommun i Sverige tecknat samarbetsavtal om hållbar utveckling med det icke vinstdrivande forskningsinstitutet EarthCheck. Ett av delmålen är att kommunens besöksnäring, genom Destination Järvsö AB, ska bli hållbarhetscertifierade enligt de kriterier som arbetats fram genom FN-initiativet Global Sustainable Tourism Council, GSTC.

Ytterligare ett projektresultat är försöksverksamheten med så kallad skyttelbuss under vintersäsongen 2018/2019. Skyttelbussen har trafikerat mellan järnvägsstationen, turistboenden och aktiviteter i Järvsö med omnejd med syfte att minska biltrafiken och öka möjligheterna till fossilfritt resande i Järvsö.

I projektgruppen har tjänstepersoner från framförallt näringslivskontoret NärLjus varit delaktiga, men också från plan- och byggenheten samt gata/park i Ljusdals kommun, till exempel i frågor om översiktsplanering och trafik i Järvsö. När det gäller avfallsfrågor har Ljusdals Energi samverkat med projektet.