Parkeringsförbud och sänkta hastigheter i Ljusdal

Under dagen har samhällsservicenämnden beslutat om parkeringsförbud längs Bergsgatan och parkerings- och stannandeförbud på Ringvägen. Vidare beslutades tidsbegränsad parkering på del av Tällegatan och sänkt hastighet på Garvarvägen och Gärdeåsvägen. Alla förändringar gäller från 1 mars.

Parkeringsförbudet på Bergsgatan gäller på vardagar klockan 06:00 och 17:00. Längs Ringvägen råder parkerings- och stannandeförbud dygnet runt alla dagar med undantag för den södra sidan av Ringvägen på sträckan mellan Molinsgatan och Hogdinsgatan där parkering och stannande är tillåtet. Undantag från förbuden på Ringvägen är också den södra sidan på sträckan från Hamregatan och 60 meter österut, där får fordon parkeras högst 30 minuter klockan 07:00-17:00 på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Besluten är fattade för att göra oskyddade trafikanters väg till skolor och förskolor säkrare.

Tidsbegränsad parkering längs Tällegatans östra sida, mellan Hotellgatan och Ringvägen, införs på vardagar mellan 08:00 och 18:00. Fordon får parkera max två timmar och p-skiva ska användas. Tidsbegränsad parkering skapar rotation bland parkerade fordon till förmån för väghållningsfordon, sophämtning och för boende på gatan.

På Garvarvägen sänks den tillåtna hastigheten från 40 till 30 kilometer per timme och på Gärdeåsvägen sänks den tillåtna hastigheten från 60 till 40 kilometer per timme. Hastigheterna sänks för att värna oskyddade trafikanter.