Ökad delaktighet, suicidprevention och digitaliseringsarbete prioriteras av kommunstyrelsen

Den 26 november antogs kommunstyrelsens budget för ekonomi, verksamhet och prioriteringar för år 2021 och framåt. Grunden för allt utvecklingsarbete är att det tar avstamp i Agenda 2030 – globala målen för hållbar utveckling.

En viktig prioritering för 2021 är att arbeta fram en ny modell för delaktighet. Delaktighetsmodellen ska ha brett fokus med ökade möjligheter till delaktighet och påverkan för alla, utan krav på föreningstillhörighet och oavsett ålder, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller religion eller annan trosuppfattning.

Ytterligare prioriteringar år 2021 är att ta fram en strategi för suicidprevention samt öka takten i kommunens digitaliseringsarbete. Mer långsiktiga prioriteringar är exempelvis att ta fram en handlingsplan för att 60 procent av våra livsmedel i offentliga kök ska vara ekologiska, och 40 procent ska vara närproducerade, till år 2030.

En politisk beredning för hållbar utveckling startar 2021. Den ska samordna utvecklingsarbetet inom Agenda 2030 mellan nämnder och förvaltningar. I kommunens nämnder tar förtroendevalda politiker beslut om vad som ska göras inom respektive område. Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare som utför det arbete som nämnden beslutat.

Kommunstyrelsen är den nämnd som leder och samordnar kommunens olika verksamheter och ansvarar för kommunens ekonomi. I sin samordnade roll ska kommunstyrelsen verka för att kommunen gemensamt når de mål som fullmäktige har beslutat.