Ny policy gör att fler föreningar kan ansöka om sponsring för evenemang

Den 25 januari antog kommunfullmäktige en ny sponsringspolicy där villkoren för sponsring baseras på hållbar utveckling, allas lika värde, jämställdhet och jämlikhet.

Kommunens tidigare sponsringspolicy riktade sig mer till elitidrottsföreningar, men med den nya policyn finns möjlighet för de flesta föreningar eller evenemang i kommunen att ansöka om sponsring från Ljusdal kommun.

I den nya policyn finns Agenda 2030 - globala målen för hållbar utveckling, som grund i villkoren för sponsring. Ett av villkoren för att beviljas sponsring är att den part som ansöker ska visa hur de verkar för allas lika värde oavsett kön, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion, könsidentitet, könsuttryck, ålder eller sexuell läggning.

Sponsring ska inte blandas samman med bidrag som är ett tillskjutet ekonomiskt stöd. Sponsring är en affärsmässig skriftlig överenskommelse till ömsesidig nytta för parterna.