Ny plan för omlastning vid Kläppa

En ny detaljplan för virkesomlastning vid Kläppa kräver ett nytt planuppdrag – trots att kommunstyrelsen gav detta för sex år sedan. Vid sitt möte onsdagen den 4 september sa samhällsservicenämnden ja till planuppdraget.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2013 att göra en detaljplan för omlastningsterminal vid Kläppa, Ljusdal. Efter beslutet lyftes dock frågan om en öppen terminal och alternativen Böle och Bränta har sedan utretts tillsammans med skogsföretagen.

När nu Trätåg, som har omlastningen på Östernäs, tillsammans med Sveaskog vill att planarbetet kring Kläppa tas upp igen behövs det nya planuppdrag som samhällsservicenämnden gett sin förvaltning eftersom lagstiftningen ändrats på flera håll under de sex år som gått sedan kommunstyrelsen tog sitt beslut.

Planläggning av omlastningsterminal nära järnvägen på området mellan reningsverket och golfbanan i Ljusdal strider inte mot den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort som antogs 2018.

Beslutet innebär att exploatören står för alla kostnader för hur detaljplanen uppförs och genomförs.

- Beslutet om planuppdraget är en naturlig uppföljning av beslutet 2013 när nu frågan är aktuellt igen. Men det innebär inte att kommunen tar ställning för en terminal vid Kläppa, säger Irene Jonsson (S), ordförande för samhällsservicenämnden.

Det finns många frågetecken. En framtida virkesterminal vid Kläppa förutsätter en ändring av Trafikverkets vägplan för riksväg 84. Inköp av mark, omdragning av viktiga elledningar, hänsyn till strandskydd och natura 2000-området är andra frågor som måste lösas.