Ny detaljplan för ”Cirkulationsplats Höga”

En ny detaljplan för del av Höga 7:1 m.fl. ”Cirkulationsplats Höga” antogs av kommunfullmäktige den 24 februari.

Huvudsyftena med den nya detaljplanen är att möjliggöra en cirkulationsplats i korsningen vid Höga samt upphäva strandskyddet för de byggrätter som finns i detaljplanen. En viss utökning av byggrätten för befintliga fastigheter görs också.

Detaljplanen ändrar den del av Högaområdet som påverkas av Trafikverkets förslag till vägplan som kan möjliggöra byte av väghållaransvar mellan Ljusdals kommun och Trafikverket. Vid ett byte av väghållaransvar skulle väg 84 bli kommunal och Smedgatan/Kyrksjönäsvägen bli statlig.

Genom den nya detaljplanen sker också en uppdatering till aktuell lagstiftning och nu gällande planbestämmelser.

Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark och vattenområden. En detaljplan beskriver vad som får byggas inom ett visst område.