Ny beredning för hållbar utveckling

1 juli 2020 ska kommunstyrelsens nya beredning för hållbar utveckling starta sitt arbete. Beredningens övergripande uppgift är att leda Ljusdals kommuns strategiska planering och arbete som rör hållbar utveckling.

Andra uppgifter som beredningen ska ansvara för är exempelvis att initiera ärenden utifrån Agenda 2030 - globala målen för hållbar utveckling samt utreda medborgarförslag, synpunkter och idéer inom hållbar utveckling. Beredningen har också i uppdrag att stärka arbetet med miljö- och klimatfrågor, funktionshinder-, äldre-, och andra rättvisefrågor. Beredningens arbete ska ske i samverkan med nämnder och förvaltningar.

En beredning är ett organ eller en instans i den politiska organisationen. En beredning förbereder ärenden och tar fram underlag inför politiska beslut.

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Så definierades begreppet 1987 av FN:s världskommission för miljö och utveckling. Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Kommunstyrelsens beslut att etablera en beredning för hållbar utveckling togs den 9 januari 2020. Organisatoriskt ligger beredningen för hållbar utveckling under kommunstyrelsen.