Nya målområden för Ljusdals kommuns arbete

Ett jämlikt, jämställt, demokratisk och hållbart samhälle. Hållbar miljö, hållbart näringsliv och arbetsliv, god omsorg och hälsa och utbildning för alla är vad målområdena handlar om. Sex nya övergripande målområden har antagits av kommunfullmäktige den 24 februari.

Ljusdals kommuns alla nämnder ska jobba mot kommunfullmäktiges övergripande målområden och bestämma hur målen ska uppnås. Till hjälp med målarbetet finns en samordnande funktion inom kommunstyrelsen. I fokus står alla människors lika värde och rättigheter, en levande demokrati, hållbar samhällsutveckling, minskad miljö- och klimatpåverkan, konkurrenskraftiga företag, människors möjlighet till god hälsa och välbefinnande och lika tillgång till likvärdig utbildning.

Målområdena kopplar samman med de globala målen i Agenda 2030 och stödjer sig både mot kommunens grunduppdrag och regeringens handlingsplan för Agenda 2030 och har jobbats fram i en politisk process genom remissutskick och workshops.