Möte på Los skola om den planerade samordningen av skollokaler

I tisdags, 25 augusti, hade Los förskole- och skolpersonal, elevskyddsombud och elevrådsrepresentant ett möte med utbildningsförvaltningens chef Carina Bryngelsson, utbildningsnämndens ordförande Stina Michelson (S) och vice ordförande Lena Svahn (MP). Mötets fokus var att samtala och försöka reda ut oklarheter som har med samordningen av skollokalerna i Los att göra.

I mars 2019 beslutade utbildningsnämnden att förskolan, fritids och grundskolan i Los skulle samordnas i Los skolas lokaler. Beslutet togs mot bakgrund av att Los skola hade 47 inskrivna elever i årskurs 1–9, samtidigt som den är byggd för cirka 180 elever och att prognosen visar färre barn och elever i Los de kommande åren. Utbildningsnämnden har också ett uppdrag att arbeta med en förändrad skolstruktur för en ekonomi i balans.

Beslutet om samordning av skollokalerna skulle bland annat innebära att lokalytorna totalt sett blev mindre och därmed kosta mindre, att hyrda lokaler (förskolevillan) inte längre behöver hyras och att D-byggnaden kunde plomberas. Med all verksamhet under samma tak kunde också möjligheterna till samverkan mellan personalen förenklas.

I anslutning till nämndens beslut gjordes riskbedömningar enligt arbetsmiljölagen och information och förhandling hölls med fackrepresentanter enligt medbestämmandelagen, MBL. Dåvarande förvaltningschef fick i uppdrag av nämnden att till höstterminen 2019 genomföra samordningen. På grund av organisatoriska förändringar genomfördes inte samordningen vid den tidpunkt som beslutats.

Försommaren 2020 lade AB Ljusdalshem, som förvaltar Ljusdals kommuns fastigheter och lokaler, fram ett förslag på ritning för ombyggnation av Los skola som enligt plan ska påbörjas 1 september.

Ritningen och beslutet om samordning av skollokalerna har gett upphov till ett antal frågor hos förskole- och skolpersonalen. Frågorna kan summeras i uppfattningar av att de inte fått vara med i planeringen i tillräcklig utsträckning, att de blivande lokalerna är för små och oändamålsenliga samt att detta är första steget för att lägga ner Los skola.

Utbildningsnämndens representanter informerade att en samordning av skollokalerna inte innebär nedläggning av Los skola och att en förändrad skolstruktur berör alla skolor. Detaljfrågor om förskole- och skolverksamheten ska fortsätta i dialog inom skolan.

Framåt är möten planerade med AB Ljusdalshem för att gå igenom ritningen. Skyddsombud kommer att delta för Los förskole- och skolpersonal.