Möte om förslag till detaljplan för "Kramsta Hällar"

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för Detaljplan för Kramsta S:4 ”Kramsta Hällar” efter beslut av samhällsservicenämnden.

För att ge tillfälle till granskning av planförslaget innan antagande hålls det tillgängligt för granskning under tiden 2021-21-22 till 2022-01-26 (fem veckor).

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga bostäder och avser fastigheten/området Kramsta S:4.

Planförslaget hålls tillgängligt på på kommunhusets innertorg i Ljusdal samt på kommunens hemsida.

Planhandläggare medverkar inte vid mötet, men kommer att finnas på plats före mötet för att svara på enklare frågor utomhus.

Mötet hålls den 10 januari 2022 klockan 19.00 Järvsöbaden i Järvsö.

Den som önskar lämna synpunkter på detaljplanen framför dessa skriftligen till Samhällsserviceförvaltningen, Ljusdals kommun, 827 80 Ljusdal eller till kommun@ljusdal.se.
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Relaterade sidor