Missat besök efter larm från hemtjänstkund har anmälts till IVO

Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun har skickat en anmälan enligt lex Sarah till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan handlar om att hemtjänstens nattpatrull, på grund av ett missförstånd, inte besökte en kund som larmat. Kunden fick istället besök cirka två timmar senare av dagpersonal som såg till att denne fick den hjälp som behövdes.

Ett missat besök vid larm från en hemtjänstkund är en allvarlig händelse. Lex Sarah-utredningen visar att orsakerna handlar om otydliga rutiner för övertagande av ansvar när ett larm vidarebefordras från en kollega till en annan. I utredningen framkom också hämtande och lämnande av kunders nycklar mellan olika insatser kan vara omständlig och tidskrävande.

Åtgärder som vidtagits för att liknande inte ska inträffa igen

  • Rutin har införts som innebär att den kollega som tar över ansvaret för ett larm, och åker på larmet, ska återkoppla detta till den som vidarebefordrat larmet.
  • Fortsatt arbete med införande av nyckelfria lås.
  • Introduktionsplanen för nattpatrullen som följs av alla nyanställda är under omarbetning.
  • Rutinen för genomförandeplaner har uppdaterats med nattpatrullens planerade insatser.

Vad händer härnäst
En anmälan enligt lex Sarah har i dagarna lämnats in till IVO som ska bedöma om utredningen och åtgärderna är tillräckliga eller om fortsatt granskning behövs.

Vad är lex Sarah
Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen och LSS som säger att de som utför uppgifter inom en verksamhet är skyldiga att anmäla missförhållanden, eller misstanke om missförhållanden, i verksamheterna.

När en rapport kommit in är den som bedriver verksamheten skyldig att utreda och vidta åtgärder för att avhjälpa missförhållandet. I kommuner är det nämnderna som bedriver verksamhet och som också är skyldiga att anmäla allvarliga missförhållandet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO bedömer om utredningen och åtgärderna är tillräckliga eller om det finns skäl för fortsatt granskning.