Mindre avfall och mer återvinning i kommunens Kretsloppsplan 2021-2025

I Kretsloppsplan 2021-2025 höjer Ljusdals kommun sina ambitioner om ett cirkulärt och avfallsbyggande arbetssätt. Planen innehåller åtgärder för att minska kommunens avfall och samtidigt öka återanvändning och återvinning av det avfall som ändå uppstår.

För att klara framtida utmaningar inom klimat, samhällsutveckling och ekonomi behöver samhället ta bättre hand om befintliga resurser. Exempel på åtgärder som finns med i kretsloppsplanen är ökad matavfallsinsamling för produktion av biogas och biogödsel, förbättrade källsorteringsmöjligheter för hushåll, införande av kommunal möbelbank och minskat matsvinn i kommunens kostverksamhet.

Kretsloppsplanen berör stora delar av kommunorganisationen, samt kommunens hushåll och företag. Genomförandet av kretsloppsplanens åtgärder väntas ha positiva effekter på både miljö och ekonomi.

Grunden till den nya kretsloppsplanen är framtagen tillsammans med de andra kommunerna i Hälsingland, vilket skapar god möjlighet till regional samverkan också i genomförandet av planens olika åtgärder.

Ljusdals kommuns Kretsloppsplan 2021-2025 antogs i kommunfullmäktige den 25 januari. Kretsloppsplanen ersätter kommunens Avfallsplan 2015-2020.

Kretsloppsplanen publiceras på kommunens webbplats inom en vecka efter antagande.