Kungörelse om granskning av detaljplan: Järvsö Nybo 10:1, 24:1 och 4:2 Mines camping

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för Järvsö Nybo 1:10, 24:1 samt 4:2 Mines camping, efter beslut av samhällsservicenämnden. För att ge tillfälle till granskning av planförslaget innan antagande hålls det tillgängligt under tiden 25 oktober till 22 november 2021.

Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd. Inkomna synpunkter samt
kommunens ställningstagande till dessa, och en sammanställning av
revideringar i planförslaget finns redogjorda i samrådsredogörelsen. Till detaljplanen har bifogats en miljökonsekvensbeskrivning.

Detaljplanen syftar till att utveckla och underhålla Mines som en allmän
badplats samt att legalisera området som camping inom ramarna för
riksintresseområdet för friluftsliv. Syftet är också att pröva markens
lämplighet för en framtida utökning av campingområdet samt att möjliggöra
för nya faciliteter.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen eller den fördjupade
översiktsplanen.

Den som önskar lämna synpunkter på detaljplanen framför dessa skriftligen
till Samhällsserviceförvaltningen, Ljusdals kommun, 827 80 Ljusdal eller till
kommun@ljusdal.se. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat
någon skriftlig synpunkt på detaljplanen kan förlora rätten att senare
överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns anslaget på Kommunhusets innertorg i Ljusdal samt hålls tillgängligt på kommunens hemsida.