Kraftledningsgator inventeras i Ljusdal

Kraftledningar

Inför den planerade rivningen av två luftledningar i Ljusdal genomför Svenska kraftnät i sommar inventeringar av de aktuella ledningsgatorna för att identifiera skyddsvärd natur- och kulturmiljö.

Svenska kraftnät har under 2019 färdigställt en ny luftledning öster om Ljusdal tätort. Nu fortsätter arbetet med att planera rivningen av två luftledningar - luftledningen genom Ljusdal och luftledningen i västra Ljusdal.

Som en del i förberedelserna inför rivningarna genomförs under perioden juli-augusti fältinventeringar av natur- och kulturmiljöer i ledningsgatorna. Inventeringarna, som genomförs av arkeologer och biologer, kan komma att genomföras på fastighet som ligger i eller i nära anslutning till ledningsgatorna. Berörda fastighetsägare kontaktas via brev av Svenska kraftnät.

Resultatet av inventeringarna ligger till grund för den fortsatta planeringen av rivningen. Syftet är att få en bra uppfattning om de naturvärden som Svenska kraftnät behöver ta hänsyn till vid rivningen av luftledningarna. Inventeringarna sker med stöd i allemansrätten och ska, enligt information från Svenska kraftnät, inte medföra påverkan på mark eller vegetation.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät.