Kommunen som skogsägare

Ljusdals kommun äger mycket mark. Det mesta av innehavet är produktiv skogsmark.

Inom Ljusdals kommun finns cirka 430 000 hektar produktiv skogsmark. Kommunens markinnehav uppgår till cirka 5 100 hektar exklusive diverse mark i de centrala delarna av tätorterna. Av detta innehav är cirka 4 400 hektar produktiv skogsmark. Övrig mark utgörs av till exempel inägor, myrmark eller kraftledningsgator.

Innehavet har en splittrad arrondering där skogarna är spridda över kommunens samtliga delar. De största arealerna återfinns i Los och Färila kommundelar.

Kommunen har relativt nya styrdokument i form av skogspolicy och riktlinjer för skötseln av skogarna.

Under relaterade sidor här intill finns fakta om kommunens skogar och var de är belägna.

Kontakt:
Anders Dahlstrand
Skoglig förvaltare, Ljusdals kommun
Tel: 0651-183 95
E-post: anders.dahlstrand@ljusdal.se