Klart för strandnära bostäder i Norshagen i Ljusdal

Området Norshagen i Nore, Ljusdal.

Detaljplanen för området Norshagen, i Nore strax utan för centrala Ljusdal, antogs av kommunstyrelsen den 4 februari. Det innebär att området kan bebyggas med bostäder.

Under detaljplanearbetet för Sörkämsta 7:27 med flera, Norshagen, togs en arkeologisk utredning, en arkeologisk slutundersökning och en geoteknisk utredning fram. Vid schaktningsarbetena hittades dittills okända lämningar från boplatser från stenåldern. Ett buffertområde om tio meter runt boplatserna har skapats där bebyggelse inte tillåts. De övriga fornlämningarna i form av kolningsgropar har undersökts och tagits bort efter tillstånd från Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen kan överklagas under tre veckor efter antagande.