Kläppa tänkbar terminalplats

Ett fyra hektar stort område mellan reningsverket och golfbanan på Kläppaområdet i Ljusdal kan bli ny plats för omlastning av skogsråvaror till tåg när kommunen vill utveckla Östernäs.

Kommunstyrelsen gav på torsdagen kommunchef Nicklas Bremefors i uppdrag att undersöka kommunens engagemang i en eventuell terminal på Kläppaområdet.

På torsdagsmötet beslutade kommunstyrelsen också att kommunen ska avsluta sitt engagemang kring att utreda Bränta som terminalplats med järnvägsanslutning. Anledningen är bland annat avhopp från andra intressenter och brister i tänkbar broförbindelse.

Trätåg, som sedan länge varit dominerande intressent vid omlastning på Östernäs, har tillsammans med andra skogsbolag föreslagit att dessa tillsammans med kommunen, Trafikverket och Region Gävleborg ska arbeta för en ny terminal för skogsråvaror på Kläppaområdet.

Trätåg och andra intressenter anser att Kläppaalternativet ger tillräckligt med utrymme för framtidens behov att lasta rundvirke och biobränsle på tåg. Dessutom anses det skapa mindre problem som rör till exempel markfrågor, trafik och störning än andra alternativ som presenterats.

En terminal i Kläppa anses också vara mer tilltalande ekonomiskt eftersom skogsbolagen nämner 25 miljoner kronor som investeringskostnad.

Kontaktperson:
Rolf Berg
Utvecklingschef, Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 33
E-post: rolf.berg@ljusdal.se