Hur går arbetet med tillgänglighet och delaktighet?

Myndigheten för delaktighet följer årligen upp kommuners och regioners arbete med att integrera ett funktionshinderperspektiv i ledning och styrning. Myndigheten har publicerat resultatet för 2019.

Fem av Gävleborgs läns tio kommuner har svarat på uppföljningen. Bollnäs, Gävle, Hudiksvall och Ockelbo kommuner anger att de har ett funktionshinderperspektiv i något av sina övergripande styrdokument. Dessa kommuner anger också att de har en specifik kommunövergripande strategi eller plan för hur tillgängligheten ska öka för personer med funktionsnedsättning i kommunen. Gävle och Hudiksvalls kommuner anger att de har mätbara mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Ovanåkers kommun anger att de inte har ett funktionshindersperskpektiv i övergripande styrdokument, inte heller en strategi eller plan för hur tillgängligheten ska öka och ej heller mätbara mål för att öka tillgängligheten. Ljusdals kommun svarade inte på uppföljningen.

Nationellt har de flesta kommuner som svarade på uppföljningen ett funktionshinderperspektiv i något av sina övergripande styrdokument. Mer än hälften av de svarande kommunerna anger att de har en kommunövergripande strategi eller plan för hur tillgängligheten ska öka för personer med funktionsnedsättning i kommunen. Färre än hälften av de svarande kommunerna saknar mätbara mål för att öka tillgängligheten.

2019 års uppföljning besvarades totalt av 188 kommuner, det vill säga 65 procent av landets kommuner.