Hur arbetar kommunen för att öka våra inköp av lokala råvaror?

Ljusdals kommun har tagit ett politiskt beslut om att arbeta utifrån Sveriges livsmedelsstrategi. Livsmedelsstrategin handlar om hur Sverige kan öka livsmedelsproduktionen, skapa större lönsamhet för producenterna, bidra till arbetstillfällen och på andra sätt värna den svenska och lokala maten.

De senaste decennierna har bönderna i Sverige blivit allt färre och andelen importerad mat har ökat. Idag produceras bara hälften av maten vi äter inom Sveriges gränser. Samtidigt finns idag ett allt större intresse för svensk, lokal och ekologisk mat. Inte minst under pandemin har vi insett hur viktigt det är att ha en stark lokal livsmedelsproduktion.

En av många saker kommunen kan göra är att köpa in mer lokal mat till förskola, skola och äldreomsorg. Kommunens näringslivskontor och kostverksamhet stöttar gärna lokala producenter i att delta i kommunala upphandlingar, vilket betyder att man tecknar ett avtal där kommunen har möjlighet att köpa livsmedel av en viss leverantör under avtalsperioden. För att delta i upphandlingarna finns det inga krav på att kunna leverera stora mängder, varje vecka eller under hela året. Man behöver heller inte kunna leverera till hela kommunen utan kan välja en ort eller till och med enbart en förskola.

Ljusdals kommuns nuvarande avtal med lokala företag/producenter sträcker sig mellan mars 2018 och februari 2022. En ny upphandling kommer starta under hösten 2021 med plan att starta under februari 2022.

Avtalet kallas SME, små- och medelstora företag som håller sig inom en
25-milsradie, och de klassas som lokala producenter/företag.

Är du intresserad av att veta mera om hur kommunen arbetar för att öka våra inköp av lokala råvaror och vår livsmedelsstrategi?
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 (ljusdal.se)

Har du frågor gällande upphandling av livsmedel? Eller vill du kanske själv vara med och lämna anbud i vår kommande livsmedelsupphandling? Ljusdals kommun samverkar i denna upphandling med Inkopssamverkan Mitt. Läs mer här:

Delta i upphandlingar, kom i gång (bollnas.se) eller maila: inkop@bollnas.se

Har du övriga frågor om det vi berättat om?
Välkommen att kontakta mig personligen. Maria Persson – Kostchef maria.persson@ljusdal.se Tel: 0651 -182 96

Bakgrund livsmedelsstrategin:
De senaste tjugo åren har den totala livsmedelsproduktionen i Sverige minskat. Utifrån det har riksdagen under 2017 antagit en livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Sveriges livsmedelsstrategi sträcker sig fram till år 2030. Det övergripande målet är en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja där livsmedelsproduktionen ökar, lönsamheten stärks och relevanta miljömål nås.

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg har gemensamt tagit fram Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030.

Handlingsplanen för Gävleborg innehåller de mest angelägna åtgärder som Gävleborgs län kan bidra med för att målen i Sveriges livsmedelsstrategi ska nås.

Handlingsplanen för Gävleborg antogs av kommunfullmäktige 2021 och utgör därmed en samlad strategi för kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning.