Fullmäktigebeslut som rör vägbyte

Trafikverkets karta över förslag till byte av väghållaransvar

Under måndagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige att till kommunstyrelsen återremittera huvuddelen av förslaget till yttrande gällande Trafikverkets förslag till vägplan och byte av väghållaransvar mellan Ljusdals kommun och Trafikverket.

Ljusdals kommun lämnar därmed i dagsläget inte något komplett remissvar till Trafikverket över förslaget till vägplan och besked i den övergripande frågan som rör byte av väghållaransvar mellan kommunen och Trafikverket vad gäller Smedgatan/Kyrksjönäsvägen respektive Norra Järnvägsgatan/Kyrkogatan i Ljusdal.

Kommunens remissvar till Trafikverket kan i dagsläget endast omfatta den del av Trafikverkets vägplan som rör Älvvallenområdet, där kommunfullmäktige beslutade att kräva en säkrare passage över Kyrksjönäsvägen vid Älvvallenområdet än den som redovisas i Trafikverkets vägplan.

Det blev återremiss till kommunstyrelsen för förslaget att Ljusdals kommun ska avvisa förslag och initiativ som rör etablering av näringsverksamhet längs Kyrksjönäsvägen i syfte att värna handel och service i centrum.

Bakgrund
Trafikverket har tagit fram förslag till vägplan gällande ny sträckning för väg 84 som i dagsläget går genom centrala Ljusdal. Ett genomförande av vägplanen kräver ett vägbyte mellan Trafikverket och Ljusdals kommun. Bytet skulle medföra att Smedgatan/Kyrksjönäsvägen blir statlig och att nuvarande väg 84 som går genom Ljusdal blir kommunal. 

Relaterade sidor