Förslag till fiskevårdsplan för Voxnan

Forsande vatten

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ta fram en fiskevårdsplan för den del av Voxnans avrinningsområde som är beläget i Ljusdals kommun. Ett förslag till fiskevårdsplan, som du kan ta del av och lämna synpunkter på, finns nu färdigt.

Vad är en fiskevårdsplan?
I planen finns förslag till åtgärder för hur de berörda vattendragen gradvis ska återfå den biologiska potential som de en gång haft, men som fråntogs dem till förmån för andra intressen. Syftet är att vattendragen ska återföras till sina naturliga tillstånd så att livet i dem blir rikt och präglas av mångfald igen, något som gynnar såväl fisket som friluftslivet, turismen och arbetsmarknaden.

Bakgrund
Arbetet med fiskevårdsplanen har, med stöd från Länsstyrelsen Gävleborg och bidrag från Leader (EU), bedrivits i samarbete med övriga Hälsingekommuner som finns i Voxnans avrinningsområde. Alla medverkande har arbetat fram ett förslag till fiskevårdsplan för sin egen kommun, och det har även tagits fram ett förslag till kommungemensamt måldokument.

Synpunkter på förslagen
Förslagen skickas nu på remiss till aktörer som berörs av de föreslagna syftena, målen och åtgärderna. Allmänheten är också välkommen med synpunkter. Dessa ska vara Ljusdals kommun tillhanda senast 1 oktober 2019 och skickas till Ljusdals kommun, Miljöenheten, 827 80 Ljusdal eller: miljo@ljusdal.se

Beslut
Efter att svaren sammanställts och eventuella justeringar av materialet gjorts, kommer de att presenteras för samhällsservicenämnen som sedan överlämnar förslaget vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Kontakt
Mer information om förslagen lämnas av kommunekolog Niklas Svensson, Ljusdals kommun, 0651-181 38.