Förslag om avveckling av Hybo skola

Som en del i de strukturella förändringar som Ljusdals kommun måste genomföra för att nå en ekonomi i balans lägger utbildningsförvaltningen fram förslag att Hybo skola och fritidshem avvecklas från och med höstterminen 2019.

Förslaget till utbildningsnämnden att besluta är att ge förvaltningschef Monica Hallquist i uppdrag att samordna förskolan i Hybo med förskolan i Ämbarbo. Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är att Hybo skola och fritidshem ska avvecklas och samordnas med skolor i Ljusdals tätort.

Grunden till förslagen är, som tidigare nämnts, en del i tuffa avgöranden för att nå en ekonomi i balans. En kvalitetsvinst som kan komma ur samordningen är tillgången till behöriga lärare samt att tillgängligheten ökar till särskilda stödinsatser. En samordning ger också väl anpassade lokaler för exempelvis hemkunskapsundervisning.

Förslaget går till utbildningsnämnden som information den 21 februari och som förslag till beslut den 21 mars. Den 29 april ska ärendet tas upp i kommunfullmäktige som förslag till beslut.