Fördjupad översiktsplan antagen

Vy över Ljusdal

Kommunfullmäktige beslutade på måndagen att anta den fördjupade översiktsplanen  (FÖP) som utarbetats för Ljusdals tätort.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort är att komma närmare de mål och visioner som finns beskrivna i den kommuntäckande översiktsplanen (ÖP) samt Ljusdals kommuns Vision.

Den fördjupade översiktsplanen innehåller kommunens ställningstagande om mark- och vattenanvändning samt bebyggelseutvecklingen inom planområdet Ljusdals tätort. Den visar också kommunens ställningstagande vad gäller riksintressen, redovisar de aktuella planeringsförutsättningar som finns och pekar ut konkreta förslag till markanvändning inom specifika områden. I planen ges en tydlig bild av hur kommunen vill utveckla Ljusdals tätort, samtidigt som den ligger till grund för fortsatt planering, lovgivning, förhandsbesked och andra relaterade beslut.

Till planen hör också en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planförslagets ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Planen är vägledande men inte juridiskt bindande och avsteg kan göras om detta är motiverat. Minst en gång per mandatperiod ska den också aktualitetsprovas.

Planen kommer att publiceras på kommunens hemsida efter att protokollet från kommunfullmäktige satts upp på kommunens anslagstavla. Den vinner laga kraft tidigast tre veckor efter det att protokollet anslagits, förutsatt att planen under denna tid inte har överklagats.

Kontakt

Fredrik Wallby
Planingenjör
Ljusdals kommun
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se

Viktor Svensson
Planingenjör
Ljusdals kommun
0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se