Felaktigt utlämnande av dokument anmäls till IVO

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun har skickat en anmälan enligt lex Sarah till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan handlar om att en klient som begärde ut sin journal också fick en annan persons journalanteckningar.

I december 2020 fick en socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen, IFO, information om att en klient som begärt och hämtat sina egna journalanteckningar också fått en annan persons journal. Socialsekreteraren gjorde en avvikelserapport som resulterade i beslut om en utredning enligt lex Sarah.

Att en obehörig fått ta del av dokumentation om en annan familj är allvarligt och lex Sarah-utredningen inleddes i januari 2021. Utredningen visar att orsakerna till att misstaget begicks handlar om att rutiner och struktur för hur dokument ska lämnas ut inte var kända av alla medarbetare.

Åtgärder som vidtagits
Sedan händelsen blev känd har ett antal åtgärder vidtagits för att liknande inte ska kunna inträffa igen. Det finns en introduktion, en tydlig rutin och checklista samt administrativt stöd för hur handlingar lämnas ut. Dokument som lämnas ut scannas in i ett journalföringsprogram där det går att se vad som lämnas ut och när det skett.

Vad händer härnäst
En anmälan enligt lex Sarah har i dagarna lämnats in till IVO som ska bedöma om utredningen och åtgärderna är tillräckliga eller om fortsatt granskning behövs.

Vad är lex Sarah
Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen och LSS som säger att de som utför uppgifter inom en verksamhet är skyldiga att anmäla missförhållanden, eller misstanke om missförhållanden, i verksamheterna.

När en rapport kommit in är den som bedriver verksamheten skyldig att utreda och vidta åtgärder för att avhjälpa missförhållandet. I kommuner är det nämnderna som bedriver verksamhet och som också är skyldiga att anmäla allvarliga missförhållandet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO bedömer om utredningen och åtgärderna är tillräckliga eller om det finns skäl för fortsatt granskning.