Emmabodamodellen inom kommunens äldreomsorg ska utredas

Efter en motion från Ljusdalsbygdens parti har kommunfullmäktige beslutat att möjligheterna att arbeta enligt Emmabodamodellen inom äldreomsorgen ska utredas. Emmabodamodellen innebär att utgå från det friska och att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet för varje kund. Det kallas för att arbeta enligt ett salutogent synsätt.

Emmabodamodellen utgår från verksamhetsnära ledarskap och möjlighet för kunder att välja tid för insatser beroende på dagsform och kontinuitet. Arbetssättet kräver små grupper med hög kontinuitet där personal har god kännedom om kunden och kundens behov.

Emmaboda kommun har arbetat enligt modellen sedan 1980-talet vilket bland annat resulterat i mer nöjda kunder och högre frisktal bland personalen.