Detaljplaner för östra och västra delarna på Östernäs har antagits

Den 30 november antog kommunfullmäktige förslagen till detaljplaner för östra och västra delarna av Östernäs 11:4 m.fl. i centrala Ljusdal.

Avsikten med detaljplanerna är att göra en utveckling av Östernäsområdet möjlig med fortsatt utbredning av Ljusdals centrumkärna med blandad bebyggelse, exempelvis bostäder, handel och omsorg. Markområdet är det som ligger mellan Östernäsparken och resecentrum samt mellan Magasinsgatan i väster och Sjulhamregatan i öster.

Innan detaljplanerna vinner laga kraft ska tiden för överklagande gått ut. Den tiden är tre veckor från den 7 december då kommunfullmäktiges protokoll justeras och beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla. Om beslutet överklagas vinner beslutet laga kraft först när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort.

Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark och vattenområden. En detaljplan beskriver vad som får byggas inom ett visst område.