Dekorativa dagvattendammar anläggs

Utloppet mot Kyrksjön är ett slingrande dike som klätts med sten

Utloppet mot Kyrksjön är ett slingrande dike som klätts med sten.

Arbetet med att färdigställa dagvattendammarna vid Löjtnantsgatan har nu påbörjats. Det innebär finjustering av ytor, plantering av växter och förberedelser inför kommande tillförsel av dagvatten via ledningsnätet.

Innan det når dammarna kommer vattnet att ha samlats upp via dagvattenbrunnar i centrala Ljusdal. Dammarnas uppgift är att bromsa upp flödet, få föroreningar att sedimentera ner och se till att störtskurar inte belastar den så kallade lamelloljeavskiljaren på sin väg ut i Kyrksjön.

Vid utformningen av dammarna har det varit önskvärt att så långt som möjligt försöka undvika onödig transport av schaktmassor. De massor som grävts upp för att skapa dammarna har därför använts till att forma landskapet runt omkring.

Placering och utformning av dammarna har valts med tanke på önskad funktion. Den inledande delen av anläggningen utformas för effektiv avskiljning av partiklar och möjlighet att tömma botten på sediment. I den mellersta delen av anläggningen har parkaspekter och det estetiska perspektivet haft företräde, medan de nedre delarna av anläggningen är mer naturliga och vildvuxna.

Växter som planteras kring dammarna är dels vattenälskande växter som svalting och starr, men även mer torktåliga örter som fackelblomster och humleblomster. Två sorter träd har planterats, kaukasisk vingnöt och fågelbär. Dessutom har en del befintlig vegetation sparats på platsen.

Projektet finansieras delvis via bidrag från Boverket.

Kontakt

Emma Nordebo Snygg
Gatu- och parkchef
Ljusdals kommun
0651-183 47
emma.nordebo@ljusdal.se