Barn och unga hos socialtjänsten ökar

Varje år ökar aktualiseringarna gällande barn och unga hos socialtjänsten i Ljusdal med cirka 10 procent. Från år 2012 till 2020 ligger ökningen på 75 procent.

En aktualisering hos socialtjänsten innebär att en anmälan, ansökan eller annan information kommer in till socialtjänsten om att ett barn eller vuxen exempelvis far illa.

Region Gävleborgs forsknings- och utvecklingsenhet, FoU Välfärd, har sammanställt statistik för åren 2012 till 2020 gällande aktualiseringar i socialtjänsten. Statistiken är både länsövergripande och uppdelad per kommun.

År 2012 inkom 524 aktualiseringar av barn och unga, 0-20 år, till socialtjänsten i Ljusdals kommun och år 2020 var antalet 919. Den procentuella ökningen mellan åren 2012 och 2020 ligger därmed på 75 procent, att jämföra med länet där ökningen mellan samma år är 137 procent.

- Jämför vi med andra kommuner i länet ligger Ljusdal och Ockelbo bäst till. Även om vi ökar minst i antalet aktualiseringar är det trots allt en ökning som vi behöver se över hur vi möter upp, säger Kenneth Forssell, chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Ljusdals kommun.

Orsakerna till anmälningar har enligt FoU Välfärd inte förändrats nämnvärt. Våld i familjen är en orsak som ökat medan en minskning syns i orsaken förseelse. Omsorgssvikt följt av beteendeproblem är de orsaker som har ökat i Ljusdals kommun. Relationsproblem i familjen är en orsak där anmälningarna har minskat.

- Pandemin ökar trycket ytterligare på socialtjänsten, det gäller våld, missbruk, ekonomisk utsatthet och social skiktning. Vi behöver rusta oss för den ”sociala skuld” som både statistik och forskning anser byggs upp under pandemin, säger Kenneth Forssell, chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Ljusdals kommun.

Enligt FoU Välfärds sammanställning speglar anmälningar om barn som far illa inte bara barnets situation utan kan också vara ett uttryck för anmälningsbenägenheten i samhället. En ökning av anmälningar behöver alltså inte betyda en ökning av antalet barn som far illa. Ökad samverkan mellan socialtjänsten och verksamheter som möter barn samt ökad medvetenhet om anmälningsplikten, är exempel på förklaringar till ökningen av anmälningar enligt FoU Välfärd.

Aktualiseringar vuxna
När det gäller aktualiseringar av vuxna till socialtjänsten visar statistiken en minskning med 6 procent mellan åren 2018 och 2020 i Ljusdals kommun, men en grupp i riskzonen har fått ökade problem och varje ärende är därmed mer komplicerat. Det har lett till fler placeringar 2020 vilket förväntas fortsätta öka under pandemin.

Bland länets kommuner har Hofors den största ökningen om 63 procent mellan 2018 och 2020. Missbruk och beroende samt våld i nära relationer är de vanligaste orsakerna till aktualiseringar gällande vuxna.

FoU Välfärd
FoU Välfärd inom Region Gävleborg är en forsknings- och utvecklingsenhet som stödjer länets socialtjänster med att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering, utbildning och följeforskning.