Att samsas om vattnet och badplatserna i Ljusdals Kommun

Barn vid brygga

Under rådande omständigheter så är utomhusaktiviteter på hemmaplan, speciellt runt vatten, mycket populärt och skapar självfallet ett större tryck än normalt. Det är badande familjer i alla åldrar, fiskare, båtar, vattenskotrar, flottar, trafik med bilar, husbilar och husvagnar som också ställs upp i närheten av badplatserna för övernattning. Gällande båtar, vattenskotrar och flottar har antalet ökat markant i Ljusdals kommun.

Information
Ljusdals kommun jobbar förebyggande genom att informera med skyltning och anvisningar vad som gäller och klagomål som inkommer tas omhand då de ofta identifierar förbättringsområden. Just i år följer vi Folkhälsomyndighetens råd via skyltning på de fem kommunala badplatserna Doasen i Los, Kvarnsjön i Ramsjö, Sånghussjön i Färila, Norebadet i Ljusdal och Kyrkbybadet i Järvsö. Övriga badplatser är privata eller drivs i andra organisationers regi. Förslag diskuteras också gällande skyltning om var vattenskotrar, båtar och flottar kan lägga till. Information om badvett läggs också ut via sociala medier.

Vattnets kvalitet
Vattenprover tas var 14:e dag under sommaren – kommande är 1-2/7, 15-16/7 och 5-6/8. Där får vi via laboratorium svar om vattnet är tjänligt eller inte. Hittills i år har samtliga kommunala badplatser haft tjänligt utan anmärkning. Man kan följa resultaten för alla Sveriges kommunala badplatser via hemsidan Havs- och Vattenmyndigheten - https://www.havochvatten.se/

Säkerhet
Bryggorna på de kommunala badplatserna läggs ut i mitten av juni och innan dess har dykning skett för att säkerställa att inga farliga föremål finns i vattnet. Gällande övriga säkerheten så har ett försök inletts på Norebadet med att avgränsa vattenytan närmast stranden med linor som ligger i ytan för att undvika att båtar, vattenskotrar, flottar ska komma för nära de badande. Försöket med avgränsning ser ut att falla väl ut då inga klagomål har inkommit efter denna åtgärd gällande ”okynneskörningar” i närheten av badande. Inga tips eller observationer om hög hastighet eller onykterhet gällande framförande av fordon på vatten har inkommit i Ljusdals Kommun, men polisen uppmanar att anmäla om så sker.

Olägenhet och störning från vattenskotrar
Vattenskoterförordningen begränsade tidigare var man fick köra vattenskoter men denna går inte längre att tillämpa då den inte överensstämmer med EU-lagstiftningen. Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för att utreda förslag till nya krav och har hittills föreslagit åtgärder som att införa krav på behörighetsbevis samt åldersgräns för snabbgående fritidsfartyg till sjöss men inget beslut har ännu tagits av regeringen. I nuläget gäller därför samma regler för vattenskotrar som för båtar och fartyg, dvs de regleras av sjötrafikförordningen. I de fall där man observerar ”okynneskörning”, hög hastighet eller onykterhet ska man anmäla detta till polisen.

Allemansrätt
Gällande husvagnar, husbilar och tält hänvisar vi till allemansrätten – dvs skylta upp att man får stanna i 24 timmar.