Ansökan om bygdemedel vindkraft

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser. Medlen skall vara till nytta för lokalsamhället, d.v.s. för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

Ljusdals kommun samordnar administrationen av bygdemedlen och särredovisar dessa i förhållande till kommunens egen verksamhet.

Bygdemedlen ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för den bygd där kommersiell vindkraftproduktion etableras. Bygdebegreppet ska ges en vid tolkning och får inte avgränsas alltför snävt i geografiskt eller annat hänseende.

Bygdemedel kan användas till att stärka samlingsplatser i byn eller för reparationer eller investeringar i byggnader och anläggningar. Det kan också användas till insatser för att utveckla besöksnäringen, exempelvis genom lokala evenemang som musik och utställningar etc. Rena driftsbidrag betalas inte ut. Medel kan inte sökas retroaktivt. Investeringen får vara påbörjad med inte avslutad vid tillfället för kommunens beslut.

Föreningar, företag och enskilda privatpersoner verksamma respektive bosatta i den aktuella bygden kan söka bygdemedel. Föreningar och företag måste vara registrerade och ha organisationsnummer.

Ansökan upprättas på särskild blankett, undertecknas och lämnas in eller skickas till kommunen. Om sökanden är en förening eller ett företag ska ansökan undertecknas av behörig firmatecknare.

I ansökan ska den sökande specificera hur den investering eller aktivitet den sökande vill genomföra främjar bygdens utveckling och vilken målgrupp detta gagnar.

Efter sammanställning av inkomna ansökningar och i förekommande fall samråd med berörda bygderåd, fondstyrelser eller motvarande prövas nyttan och betydelsen av investeringen/projektet. Vissa åtgärder kan vara till nytta för de boende i ett betydligt större område än andra. Ansökan konkurrerar med övriga ansökningar och ett eventuellt stöds storlek avgörs av hur många som har behållning av den åtgärd för vilket medel söks. Beslut om tilldelning fattas därefter av fondstyrelser i förekommande fall och/eller kommunstyrelsen.

Ansökningsformulär med anvisningar

Ansökan sker via formulär i programmet Acrobat Reader.

 

Ladda ned Acrobat Reader om du inte redan har det på din dator (länk för nedladdning, se nedan).

 

Fyll i formuläret direkt i din dator, skriv ut och underteckna dokumentet.

 

Om du väljer att skriva ut formuläret och fylla i det för hand, tänk då på att skriva mycket tydligt (d.v.s. texta).

 

Posta färdig ansökan till:

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

 

Ladda ned Acrobat Reader

Sista ansökningsdag

Svartvallsberget
28 februari varje år

Sörby
31 mars varje år

Våsberget
31 mars varje år.

Kontaktperson

Tom Westerberg
Ekonomichef
0651-180 47
072-450 15 62
tom.westerberg@ljusdal.se