Södra Stationsgatan, Järvsö

Bakgrund
Området har sedan tidigare varit bebyggt med flerbostadshus som revs under 2005/2006.I den fördjupade översiktsplanen för Järvsö (2014) pekas området ut som lämpligt bebyggelseområde för bland annat bostäder.

Information om området
I projektet ”Bostäder vid Stationsgatan” planeras flerbostadshus på ett område i Järvsö med närhet till service, kommunikationer, skola och fritidsanläggningar. Planområdet ligger i en östlig sluttning och består idag av klippta gräsytor samt parkträd.

Genom området löper en naturlig sänka som planlagts som parkmark. Sänkan fyller flera funktioner såsom snöupplag, naturlig avrinning vid kraftiga skyfall och som friyta. Områdets västra del består av naturmark som ska bevaras som en ridå mellan ny och befintlig bebyggelse och därför har planläggs som allmän plats natur.

jarvsosodrastation

Utförande
Inom området får fastigheter om minst 1 000 m2 och mest 4 000 m2 avstyckas. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 20 % och maximal totalhöjd är 9 respektive 12 meter. Bebyggelsen skall anpassas till befintlig topografi med suterrängvåning i bottenplan där så kräver. Grundläggning skall anpassas till terräng och typ av bebyggelse. Grundplatåer skall undvikas.

Lägesbestämning
Planområdet ligger söder om Stenevägen längs med Stationsgatan. Planområdet avgränsas av norra stambanan i öster och bostäder i nord, syd och västlig riktning. Planområdet ligger på gångavstånd från Vallmovägen som är infartsväg till flera stora turistdestinationer i Järvsö.

Läs mer:

Hur går det till att köpa mark inom området?

Ansökningstiden har gått ut. Just nu bereds inkomna ansökningar.

Om ni är intresserade av att köpa mark inom detta område ska ni skicka in en ansökan senast 21 februari 2022. Ansökan ska innehålla:

  • Information om hur mycket mark ni önskar köpa (information om förutsättningarna finns i dokumenten "Markpriser" och "Detaljplan" nedan).
  • En beskrivning av er idé för området ni önskar köpa.
  • En ungefärlig tidsplan.
  • Information om dig/företaget som kommer in med förfrågan.


Kontakt

Markhandläggare

Catarina Wikström

0651-183 31

catarina.wikstrom@ljusdal.se