Ökad social skuld, en trolig följd av pandemin

Sannolikt leder pandemin till ökat behov av stöd från individ- och familjeomsorgen, IFO, och ökat inflöde av ärenden, särskilt i grupper och i områden som redan är utsatta. Om resurserna blir ansträngda minskar möjligheterna till förebyggande arbete och tidiga insatser. IFO i Ljusdal planerar nu för olika sätt att möta ett ökat stödbehov.

Myndigheten Vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen analyserat vilka konsekvenser pandemin fått på kort sikt, och vilka som kan väntas på längre sikt för verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Resultatet presenteras i rapporten Under rådande omständigheter – Konsekvenser av covid-19 för socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Fram till oktober 2020 har pandemin inte äventyrat förmågan att upprätthålla stöd och skydd inom IFO. En fullständig bild saknas, men inflödet av ärenden och verksamhetspåverkan blev mindre än befarat enligt rapporten. En oro finns dock för stora mörkertal och ökad utsatthet i flera grupper. Rapporten säger därför att man ska vara försiktig med att dra slutsatser om pandemins konsekvenser för den sociala utsattheten enbart utifrån ärendeutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen.

- I Ljusdals kommun hade vi ett ganska kraftigt ökat inflöde av ärenden gällande barn och unga fram till oktober 2020. Men precis som rapporten säger kan vi inte dra några slutsatser om behov mot bakgrund av ärendeantalet, säger Kenneth Forssell, chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Ljusdals kommun.

En av slutsatserna i rapporten pekar på att pandemin sannolikt leder till ett ökat behov av stöd, särskilt i grupper och områden som redan är utsatta. Om resurserna blir ansträngda är det troligt att möjligheten att arbeta förebyggande med tidiga insatser minskar. Det behöver finnas en beredskap för något större följder än de som verkar mest sannolika i nuläget och för hur ökade behov ska hanteras och förebyggas. Hänsyn behöver också tas för att enskildas konsekvenser kan bli större än de på gruppnivå i alla delar av individ- och familjeomsorgen. Rapporten gör den sannolika bedömningen att det byggts upp en viss social skuld som verksamheterna behöver komma ikapp med under det kommande året.

- Den beredskap vi nu jobbar fram för ökade behov handlar om att stärka vår egen öppenvård samt fler placeringsförebyggande insatser , säger Kenneth Forssell, förvaltningschef.

Rekommendationer till kommuner och regering
De rekommendationer som rapporten lämnar till kommunerna handlar om att säkerställa att anpassningarna till pandemin är långsiktigt hållbara och utgår från individens behov och att planera för ökad utsatthet och arbeta förebyggande.

Till regeringen rekommenderas bland annat att de ska ge lämpliga myndigheter i uppdrag att utveckla vägledning om arbetssätt och prioriteringar under pandemin samt öka stödet till socialtjänsten i digitaliseringsprocessen. Regeringen bör också säkerställa en effektivare uppföljning av individ- och familjeomsorgen på både kort och lång sikt.