Nya åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19

Med anledning av Folkhälsomyndighetens höjning av risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige- samt Socialstyrelsens uppmaning att vidta särskilda åtgärder för att skydda riskgrupper har Ljusdals kommuns krisledningsstab, i samråd med centrala samverkansgruppen och Lärarnas Riksförbund, beslutat följande:

Dessa riktlinjer gäller tills vidare och utgår ifrån att vi ska upprätthålla samhällsviktig verksamhet, försöka stoppa smittspridning till riskgrupper specifikt, samt minska smittspridningen i samhället generellt. Vi vill hellre uppfattas som för försiktiga än motsatsen. Även om dessa åtgärder inte helt kan stoppa en eventuell spridning så bidrar de till en minskad risk. Dessa riktlinjer gäller för Ljusdals kommun, Ljusdal Energi och Ljusdalshem.

  • Stabsläge: För att kunna fatta snabba beslut och agera utan dröjsmål, gick Ljusdals kommun upp i stabsläge onsdagen den 11 mars 15.00. Detta är ingen reaktion på en pågående smittspridning i kommunen utan ska ses som ett verktyg för att effektivt kunna agera om och när situationen ändras.
  • Större möten, konferenser, utbildningar. Utgångspunkten ska vara att vi tills vidare ej deltar i eller arrangerar möten, konferenser eller utbildningar som inte direkt nödvändiga för samhällsviktig verksamhet. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning[1]. Därför förordar vi att man hittar alternativa lösningar (delta via telefon eller Skype). Större möten definieras som möten där du ej kan säkerställa att alla deltagare är symptomfria. Om undantag ska göras måste klartecken ges från förvaltningschef.

  • Resor med publika transportmedel: Vi rekommenderar att kommunens anställda tills vidare ej använder kollektivtransport i tjänsten om alternativ finns.

  • Förtydligande gällande sjukfrånvaro: Alla kommunens anställda, samt elever, ska stanna hemma vid även milda symptom på smittsam sjukdom. Individen har ett ansvar för att vi uppnår noll sjuknärvaro, så att vare sig covid-19 eller andra sjukdomar sprids. Sedvanlig sjukanmälan ska göras till arbetsgivare/skola. Vi uppmanar anställda att hålla socialt avstånd - alternativa hälsningar än att skaka i hand osv.

  • Arbeta hemifrån: Ljusdals kommun har en policy kring arbete hemifrån som fortsätter gälla - det är upp till närmaste chef att avgöra när detta ska användas. Vi uppmuntrar dock alla chefer att kartlägga vilka anställda som har möjlighet att arbeta hemifrån och se till att utrustning fungerar, ifall ett beslut om mer allmänt arbete hemifrån tas i framtiden.

  • Medarbetare som återvänder från områden med smittspridning: Medarbetare och elever som återvänder från områden med smittspridning, eller har medlemmar i hushållet som återvänder från områden med smittspridning (enligt Folkhälsomyndighetens definition) får ej återvända till arbetsplatsen/skola under 14 dagar efter hemresa. Detta sker i samråd med chef/rektor. Medarbetare bibehåller sin lön. Arbete/skola bör möjliggöra arbete hemifrån i den mån det är möjligt.

  • Besökspolicy: Från och med nu råder besöksförbud på kommunens äldreboenden och gruppboenden enligt LSS. Om undantag ska göras måste klartecken ges från förvaltningschef, och detta ska ske ytterst restriktivt. Andra kommunala verksamheter uppmanas se över sin besökspolicy för att minska antalet icke-nödvändiga besök, samt att personer som uppvisar symptom inte besöker verksamheten.

  • Kommunikation: För att säkerställa att korrekt information ges till allmänheten kommer Josefin Jarlheden (säkerhetschef) och Linnea Van Wagenen (kommunikationschef) agera som talespersoner för Ljusdals kommun om covid-19 och kommunens åtgärder. Anställda får gärna tala med media som privatpersoner, men alla uttalanden å kommunens vägnar måste förankras hos talespersonerna.
  • Upprätthålla samhällsviktig verksamhet: Enligt SKRs cirkulär (2020-02-05) har arbetsgivaren har det direkta arbetsmiljöansvaret samt ansvaret för att vidta åtgärder för att lindra situationen vid ett virusutbrott. Ytterst är det verksamheten som ska kunna upprätthållas på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt. Det gör att respektive chef ska fatta beslut om att t.ex. beordra övertid, jour och beredskap, förflytta personal, arbete på hemmaplan, häva påbörja semester och ta in extrapersonal[2]. I Ljusdals kommun uppmanas chefer för samhällsviktig verksamhet att vara restriktiva med tex. godkänna semesteransökningar för att kunna upprätthålla arbetet.
  • Framtida åtgärder: I en situation som ständigt förändras finns ett behov att utvärdera vilka verktyg som är effektiva vid vilken tidpunkt. Vissa åtgärder - stängning av skolor, till exempel – bedömer vi inte vara effektiva just i dagsläget men vi utesluter inte att det kommer ske vid ett senare tillfälle.

[1] Folkhälsomyndigheten

[2] Folkhälsomyndigheten