Länets skolchefer och Region Gävleborgs smittskyddsläkare överens - så ska information angående covid-19 hanteras

Förskolor och skolor ska hantera information om konstaterad covid-19 smitta utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Den innebär att rektorer endast får sprida uppgifter om konstaterad smitta så att personers identitet inte röjs.

Överenskommelsen som nu är gjord innebär följande förtydligande:
Om ett barn/elev/vuxen konstateras ha covid-19 ansvarar barnets vårdnadshavare/den vuxne för att informera de personer som kan ha utsatts för smitta.

Information om smittan måste ges till ansvarig rektor/arbetsledare. Berörda vårdnadshavare/vuxna i verksamheten ska därefter informeras av rektor/arbetsledare om att smitta finns utan att röja personens identitet. Rektor har tystnadsplikt.

Om information inte kan ges utan att röja personens identitet ska allmän information om smitta förmedlas till alla i verksamheten.

Vid klustersmitta bedömer Regionens smittskyddsenhet situationen och kontaktar rektor för vägledning och vidare handläggning.

Rektor/arbetsledare har också skyldighet att kontakta Regionens smittskyddsenhet vid misstanke om klustersmitta.

Kontakt
Linnéa Van Wagenen
Chef - Enheten för strategisk och hållbar utveckling
0651-183 46
linnea.van.wagenen@ljusdal.se