Covid-19: Aktuell information från kommunens verksamheter

Sidan innehåller aktuell information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.

Innehållsförteckning:

Utbildning & förskola

Utbildning & förskola

Förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola

Uppdaterad 19 maj.

 • Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se. Du som har brådskade frågor om kommunens skolverksamhet kan ringa 0651-186 79.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för hur smittfrihet efter sjukdomen covid-19 kan bedömas. Vägledningen publicerades den 19 maj. Så här lyder kriterierna: 

 • Personer med konstaterad covid-19 som håller sig isolerade i hemmet kan bedömas som smittfria efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet.
 • För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller konstaterad covid-19 gäller samma tidsgränser, med tillägget att de alltid bör provtas vid misstanke.
 • Symtomfria personer bör generellt inte provtas, men om det ändå skett så kan man bedöma dem som smittfria först sju dagar efter positivt prov. Skulle de utveckla symtom efter provtagningen så får man räkna från insjuknandedagen. Om de nyligen haft symtom förenliga med covid-19 kan man räkna från den insjuknandedagen.
 • Inom särskilda boenden för äldre samt korttidsvård och miljöer med särskilt känsliga individer så tillämpas, med hänvisning till försiktighetsprincipen, tidsgränsen minst 2 dagars feberfrihet och stabil förbättring samt 14 dagar efter insjuknande.
 • För sjukhusvårdade personer som haft en svårare sjukdomsbild så är kriterierna minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen, ända upp till 21 dagar för de allra sjukaste som också behövt vård på intensivvårdsavdelning.

Ny rutin från 7 maj för hämtning och lämning av förskolebarn :

 • All hämtning och lämning sker utomhus alternativt vid ytterdörr.
 • På morgonen finns personal utomhus från cirka klockan 7:00.
 • På eftermiddagar förläggs i stort sett alla aktiviteter utomhus.
 • Om barnet tillfälligt vistas inomhus vid hämtning, stanna vid dörren och ring personalen.
 • Undvik att skapa större samlingar i samband med hämtning eller lämning.
 • Prata med personalen på din förskola om du har frågor angående rutinen och olika avvikelser

Övrig information:

 • Barns rätt till tid på förskola och fritidshem påverkas om en eller flera vårdnadshavare permitteras. Det är vårdnadshavares arbetstid eller studietid som ligger till grund för barnets vistelsetid i förskola eller fritidshem. Tiden anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och rektor. Om vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem.
 • Friska barn och elever ska gå till förskolan och grundskolan enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • Vid minsta symtom på smittsam sjukdom ska barnet eller eleven stanna hemma. Detta gäller inte enbart vid nya symtom, utan även om barnet eller eleven varit sjuk några dagar. Exempel på symtom är hosta, feber, nysningar och huvudvärk. Sjukanmälan görs via SchoolSoft.
 • Om barn eller elever insjuknar under skoltid gäller följande: Vårdnadshavare ska hämta sina barn och elever omgående. Barnet eller eleven får vänta på vårdnadshavare på en avskild plats tillsammans med en vuxen. 
 • Varje medarbetare och vårdnadshavare har ansvar för att vi uppnår noll sjuknärvaro.
 • Pågående elevvaccinationer fortsätter som planerat hos skolsköterskorna. Om eleven är sjuk flyttas vaccinationen fram till dess att eleven är frisk.
 • Om möjligt ska barn eller elever inte åka kollektivtrafik.
 • Skolverket har beslutat att alla nationella prov är inställda vårterminen 2020. Det gäller samtliga skolformer.
 • För att säkra betygsättning för slutbetyg i åk 9 ska dessa elever prioriteras när det gäller lärartillgänglighet.
 • Förtydligande om tillsynsansvar: Om en elev fysiskt inte är i skolans lokaler övergår tillsynsansvaret till vårdnadshavaren. Detta gäller även om undervisningen sker på distans.
 • Utbildningsförvaltningen har upprättat en handlingsplan vid epidemi och pandemi. Den är en förberedelse inför ett eventuellt beslut att stänga skolor och gäller exempelvis resursomfördelning, lärarförsörjning och distansundervisning.
 • Regeringen beslutade den 4 april om en förordningsändring som innebär att en mindre andel elever kan komma till skolans lokaler under vissa förutsättningar även om skolan är stängd. Förordningen gäller från och med 6 april, men blir tillämpliga först vid en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
 • Regeringen utfärdade en ny förordning den 13 mars som ger skolor rätt att stänga vid fyra olika situationer; verksamhet går inte att bedriva på grund av personalfrånvaro, efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning, därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat samt på grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Musikskolan och EstradLjusdal

Uppdaterad 20 april.

 • All gruppundervisning inom musikskolan och EstradLjusdal är inställd tills vidare. Det gäller dans, rytmik, keramik, teater, scenografi, Fjärilseffekten samt orkester- och körverksamhet.
 • Den enskilda undervisningen för musikskolans elever pågår som vanligt.

Skolrestaurangerna

Uppdaterad 20 april.

 • Slottegymnasiet erbjuder skollunch till alla elever från och med 20 april. Elever som befinner sig utanför skolans område kan boka sin matlåda och hämta den i skolrestaurangen.
 • Grundskolornas restauranger erbjuder från och med 24 mars en lunchrätt.
 • Alla vegetarianer serveras vegetarisk mat.
 • Salladsborden på grundskolerestaurangerna erbjuder minst två alterantiv från och med 24 mars.

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrift och med stöd av smittskyddsförordningen förtydligar Ljusdals kommun följande till alla som vistas i skolrestaurangerna:

 • Trängsel, långa och täta köer får inte förekomma på skolrestaurangerna.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Handhygienen hos elever, personal och alla som vistas i skolrestaurangen ska vara god.

Slottegymnasiet

Uppdaterad 12 maj.

 • Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se. Du som har brådskade frågor om kommunens skolverksamhet kan ringa 0651-186 79.
 • Skolverket har beslutat att alla nationella prov är inställda vårterminen 2020. Det gäller samtliga skolformer.
 • Slottegymnasiet håller större delen av sin undervisning på distans från och med 17 mars. Lektionerna hålls i GoogleMeet och varje lärare för närvaro och presenterar upplägg och har genomgångar. Hjälp med IT-frågor kan erhållas hos Slottegymnasiets IKT-pedagog.
 • För att säkra betygsättning för åk 3 prioriteras dessa elever när det gäller lärartillgänglighet.
 • Viss praktisk utbildning fortsätter efter riskbedömning och godkännande. Eleverna har tillgång till matlåda dessa dagar.
 • Elever som har APL, arbetsplatsförlagt lärande, fortsätter så länge respektive företag håller sin verksamhet öppen. Om APL avbryts tar elevens mentor emot och för in eleven i distansundervisningen.
 • Utbildningsförvaltningen har upprättat en handlingsplan vid epidemi och pandemi. Handlingsplanen är en förberedelse inför ett eventuellt beslut om att stänga skolor och gäller exempelvis resursomfördelning, lärarförsörjning och distansundervisning.
 • Den 13 mars utfärdade regeringen en ny förordning som ger gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, universitet, högskolor och yrkeshögskolor bättre möjligheter att hitta lösningar till att elever får den undervisning de har rätt till, trots rådande läge.
 • Regeringens nya förordning som utfärdades den 13 mars ger skolor rätt att stänga vid fyra olika situationer; verksamhet går inte att bedriva på grund av personalfrånvaro, efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning, därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat samt på grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vuxenutbildning

Uppdaterad 19 maj.

 • Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se. Du som har brådskade frågor om kommunens skolverksamhet kan ringa 0651-186 79.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för hur smittfrihet efter sjukdomen covid-19 kan bedömas. Vägledningen publicerades den 19 maj. Så här lyder kriterierna:

 • Personer med konstaterad covid-19 som håller sig isolerade i hemmet kan bedömas som smittfria efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet.
 • För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller konstaterad covid-19 gäller samma tidsgränser, med tillägget att de alltid bör provtas vid misstanke.
 • Symtomfria personer bör generellt inte provtas, men om det ändå skett så kan man bedöma dem som smittfria först sju dagar efter positivt prov. Skulle de utveckla symtom efter provtagningen så får man räkna från insjuknandedagen. Om de nyligen haft symtom förenliga med covid-19 kan man räkna från den insjuknandedagen.
 • Inom särskilda boenden för äldre samt korttidsvård och miljöer med särskilt känsliga individer så tillämpas, med hänvisning till försiktighetsprincipen, tidsgränsen minst 2 dagars feberfrihet och stabil förbättring samt 14 dagar efter insjuknande.
 • För sjukhusvårdade personer som haft en svårare sjukdomsbild så är kriterierna minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen, ända upp till 21 dagar för de allra sjukaste som också behövt vård på intensivvårdsavdelning.

Övrig information:

 • Komvux och Lärvux håller större delen av sin undervisning på distans från och med 17 mars. Viss praktisk undervisning fortsätter.
 • Lärvux: Skoluppgifter skickas hem till eleverna varje vecka.
 • Lärvux: Lärarna ringer eleverna på måndagar och stämmer av hur det går och om de behöver stöd på något sätt.
 • Friska vuxenstuderanden ska delta i praktisk undervisning enligt överenskommelse med lärare. Vid minsta symtom på smittsam sjukdom ska den studerande stanna hemma. Det gäller inte enbart vid nya symtom, utan även om den studerande varit sjuk några dagar. Exempel på symtom är hosta, feber, snuva och huvudvärk. Sjukanmälan görs till lärare.
 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.
 • Du kan fortsätta ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare hosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att först blivit sjuk, och två dygn efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning, och du kan återgå till arbete eller skola.
 • Lärcentra håller stängt tills vidare.
 • Skolverket har beslutat att alla nationella prov är inställda vårterminen 2020. Det gäller samtliga skolformer.

Öppna förskolan

Uppdaterad 18 mars.

Öppna förskolan hålls stängd tills vidare.

Vård & omsorg

Omsorg & stöd

Barn- och ungdomsenheten

Uppdaterad 7 april.

 • Barn- och ungdomsenheten tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651 - 34 00 73.

Beroendecentrum och vuxenenheten

Uppdaterad 27 april.

 • Beroendecentrums anhöriggrupp på onsdagar är inställd tills vidare.
 • Vuxenenheten tar enbart emot bokade besök. Ring och boka: 073 - 064 43 18.
 • Region Gävleborgs verksamhet på Beroendecentrum i Ljusdal har tillfälligt flyttat sin verksamhet till Beroendecentrum i Hudiksvall. För tidsbokning, ring 0651-172 80.
 • Den öppna mottagningen hos beroendecentrum och vuxenenheten är stängd.
 • Personal finns tillgängliga för öppen mottagning via telefon på måndagar och onsdagar klockan 10:00-12:00. Telefonnummer: 072-452 32 81.

Biståndshandläggarenheten

Uppdaterad 16 mars.

 • I nuläget kan det ta längre tid än vanligt att bli uppringd av en biståndshandläggare vid samtal till mottagningstelefonen.
 • Hembesök görs endast när utredningar inte kan göras via telefonsamtal.
 • Om kund vill pausa sina hemtjänstinsatser kontaktas enhetschefen för aktuellt hemtjänstområde. Biståndshandläggarna behöver inte kontaktas.

Familjecentrum och Familjeteamet

Uppdaterad 7 maj.

 • Nätverksmöten startar igen från och med 7 maj.  Nätverksmöten hålls för att klara upp svåra situationer eller problem inom skola, sjukvård, psykiatri eller individ- och familjeomsorgen (IFO). Till nätverksmöten bjuds viktiga personer kring en person eller familj in. Nätverksmöten leds av en opartisk nätverksledare. Nätverksledare finns exempelvis inom familjeteamet, skolan och IFO.
 • Familjeteamet håller stängt för all gruppverksamhet utom nätverksmöten.
 • Familjecentrum har stängt för samtliga gruppverksamheter.
 • Telefonmöten ersätter fysiska möten hos Familjecentrum i de lägen som bedöms lämpliga.

Flyktingenheten

Uppdaterad 14 maj.

 • Mötesplatsen håller stängt till och med 31 maj. Mötesplatsen är en samverkan mellan Ljusdals kommuns flyktingenhet, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. 
 • Flyktingenheten tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651 - 183 26, 070 - 364 93 16.

Färdtjänst

Uppdaterad 26 mars.

Efter rekommendation från smittskyddsinstitutet erbjuder X-trafik ensamåkning för färdtjänstkunder i riskgrupper och för personer som är 70 år och äldre. Det innebär att man inte behöver samåka med andra. Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare för att ändra i ditt färdtjänstbeslut.

Försörjningsstöd

Uppdaterad 7 april.

 • Försörjningsstöd tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651 – 182 31.

Källbackaserveringen i Ljusdal

Uppdaterad 23 april.

 • Från och med 27 april säljer Källbackaserveringen matlådor. All försäljning sker utomhus på Källbackas innegård. Det finns också fika att köpa och du kan sitta på Källbackaserveringens uteplats.
 • Utomhusförsäljningen av har öppet alla vardagar klockan 08:00 till 15:30. Sista april är det öppet till klockan 14:00.
 • Serveringen inomhus är fortsatt stängd.

Riokompaniet i Ljusdal

Uppdaterad 20 mars.

Second hand-butiken Riokompaniet håller stängt för externa kunder. Riokompaniet, som också arbetar med paketering, ska använda butiksytan för att kunna arbeta med större avstånd till varandra.

Trygghetsboenden

Uppdaterad 2 april.

Ljusdals kommuns bostadsbolag AB Ljusdalshem vädjar till alla att i möjligaste mån undvika att besöka hyresgästerna på trygghetsboendena i kommunen. Gemensamhetslokaler och anhöriglägenheter är stängda tills vidare.

Trygghetsboendena är Solsidan på Gärdeåsen i Ljusdal, Koppargården på Hotellgatan i Ljusdal, Stenebo på Stenevägen i Järvsö samt Mångs-Pers på Mickelsvägen i Färila.

Vård och omsorg

Uppdaterad 13 maj.

Omsorgsförvaltningens ambition är att alla verksamheter ska fungera som vanligt. På grund av rådande omständigheter kan förvaltningen hamna i ett läge där prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras. De basala behoven hos kund har alltid högsta prioritet.

 • Kristelefon för personal och kunder med frågor som rör covid-19: 0651 - 182 56, öppen vardagar klockan 8:00 - 15:00. Allmänna frågor till omsorgsförvaltningen som inte rör covid-19 hänvisas till ordinarie telefonnummer.
 • Kommunens alla dagverksamheter för äldre är fortsatt stängda till och med 15 augusti.
 • Daglig verksamhet och daglig sysselsättning för personer med funktionsnedsättning enligt LSS håller stängt till och med 15 augusti.
 • In- och utflyttningar på vård- och omsorgsboenden sker enligt en ny upparbetad rutin som minimerar risken för smittspridning av covid-19.
 • Hemsjukvården kan komma att behöva göra omfördelningar av sitt arbete. Arbetsuppgifter kan behöva prioriteras och ibland skjutas från en dag till en annan dag. Fler bedömningar kommer troligen att ske via telefon i stället för genom hembesök. Hemsjukvården ringer alltid innan och meddelar förändringar.
 • Regeringen har beslutat om nationellt besöksförbud på alla äldreboenden från och med 1 april. Sedan mitten av mars råder besöksförbud på Ljusdals kommuns alla omsorgsboenden och gruppbostäder LSS. Undantag kan göras vid vård i livets slut där anhörig vill vaka vid sin närståendes sida.

Boende & miljö

Boende & miljö

Miljöenheten samt plan- och byggenheten

Uppdaterad 16 mars.

Miljöenheten samt plan- och byggenheten tar inte emot besök om det inte bedöms nödvändigt. De hänvisar istället till kontakt via e-post, brev eller telefonsamtal.

Näringsliv & arbete

Näringsliv & arbete

Information till restauranger, caféer, barer och livsmedelsbutiker

Uppdaterad 11 maj.

Sedan en tid tillbaka utför Ljusdals kommuns miljöenhet så kallad trängseltillsyn hos verksamheter som serverar mat och dryck. Trängseltillsyn görs på uppdrag av Smittskydd Gävleborg och är en kontroll för att förhindra trängsel på serveringar för att minska smittspridning av sjukdomen covid-19. Följande regler gäller: 

 • Tydlig och lättläst information om handhygien och att hålla avstånd ska finnas vid entrén.
 • Golvmarkeringar om minst en meter ska finnas i köer vid kassan, toaletter, buffén och liknande. Även om man upplever att det aldrig blir kö. Köer får heller inte förekomma utanför caféet eller restaurangen.
 • Alla gäster ska vara sittande när de äter och dricker. Avståndet till nästa sällskap ska vara cirka 1,5 - 2 meter.
 • Gäster som tillhör olika sällskap ska inte sitta direkt rygg mot rygg. Oavsett riktning ska avståndet 1,5 – 2 meter mellan olika sällskap hållas.
 • Vid fasta sittgrupper ska varannan markeras "ej i bruk".
 • Genom aktiv bordsplacering kan ni begränsa sällskapens storlek vid ett och samma bord. Skylta exempelvis med ”Var god invänta personal för bordsplacering”.
 • Inom ett sällskap finns ingen formell gräns för avstånd. Det finns heller ingen formell gräns för sällskapens storlek.

Övrig information

 • Restaurangägare med tillstånd att ha en uteservering kan öppna sin uteservering den 1 april, enligt beslut av gatu- och parkchef Anders Berg. Ansökan om tillstånd för att ha en uteservering söks hos Polisen.
 • Kortterminal, handtag och liknande ska tvättas med jämna mellanrum. Använd desinfektionsmedel.
 • Vid hemleveranser är det extra viktigt att tänka på hygien, temperaturer och att inte bryta kylkedjor för att undvika matförgiftning.

Information, tips och råd till företagare

Uppdaterad 21 april.

Flera näringsverksamheter drabbas hårt i samband med det nya coronaviruset. NärLjus har sammanställt information, tips och råd som kan vara bra för företagare att känna till. Informationen är också skickad direkt till företagare. Här kan du läsa mer (Tips och råd covid-19) .

Samhälle & gator

Samhälle & gator

Ljusdal Energi

Uppdaterad 19 mars.

 • Åkerlunds återvinningscentral håller öppet som vanligt. Alla som befinner sig på området uppmanas dock att hålla avstånd till varandra. Personer med symtom som hosta, feber eller nysningar ombeds besöka Åkerslund när de blivit friska.
 • Receptionen är tillsvidare stängd för besökare. Kunder hänvisas till ljusdalenergi.se, e-post eller telefon.
 • Tidigare inbokade besök och möten kan komma att genomföras men undviks i den mån det går.

Uppleva & göra

Uppleva & göra

Biblioteken

Uppdaterad 23 april.

 • Järvsö bibliotek håller öppet på onsdagar klockan 14-18 från och med 29 april. Övriga dagar är det stängt.  
 • Alla publika evenemang, exempelvis sagostunder, författarbesök och stickkaféer är inställda till och med 31 maj.  
 • Hämtläsning för riskgrupper är möjlig på Ljusdals bibliotek. Ringa eller mejla din beställning. Bokpåsen hämtas i bokdisken eller utomhus. 
 • Huvudbiblioteket i Ljusdal ändrar öppettiderna från 1 april och tills vidare: Vardagar klockan 10:00-16:00. Lördagar stängt.
 • Självservice i huvudbiblioteket har öppet vardagar klockan 08:30-10:00.
 • Färila bibliotek har reducerade öppettider tillsvidare. Öppettider för allmänheten: måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 13-15. Tisdagar kl. 13-18. Öppettider skolbiblioteket: måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 9-12:30. Torsdagar kl. 10:30-12:30. Fredagar stängt.
 • Bibliotekens besökare ska inte vistas i lokalerna längre än nödvändigt. Det innebär att du kan göra dina ärenden, men inte använda biblioteken som mötesplats.
 • Tillgången till publika datorer är begränsad. iPads för allmänheten är bortplockade.

Fritidsgårdarna

Uppdaterad 23 mars.

 • Fritidsgårdarna håller öppet ordinarie tider men öppettiderna kan komma att förkortas något under veckosluten. Nya tiderna meddelas i sådana fall i fritidsgårdarnas egna kanaler.
 • Beslut om fritidsgårdarnas öppethållande sker i samråd med skola och centrala krisledningsstaben.
 • Fritidsledarna har möjlighet att anpassa de öppna verksamheterna efter olika situationer och behov.
 • Besökare uppmanas tvätta händerna vid och under tiden man vistas på fritidsgården.
 • Planerade större aktiviteter och resor är inställda tills vidare.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller befinner dig i karantän.

Kulturenheten

Uppdaterad 16 mars.

Vernissager på entréplan i Kommunhuset ställs in tills vidare.

Slottescenen och Slottehubben

Uppdaterad 20 april.

 • Slottehubbens informationsdisk är stängd tills vidare.
 • Publika evenemang på Slottescenen är inställda.

Stenegård i Järvsö

Uppdaterad 25 maj.

 • Världsarvscentrum håller stängt till 29 maj. 

MFörsommaröppet 30 maj - 30 juni: 

 • Gårdsrestaurangen; dagligen 11:00 - 15:00.
 • Världsarvscentrum; dagligen 11:00 - 15:00.
 • LIlla världsarvsbutiken; dagligen 11:00 - 15:00.
 • Sveas karamellkokeri; dagligen 11:00 - 15:00.
 • Trädgårdsparken med lekområde; dagligen 11:00 - 15:00.
 • Må bra-butiken; vardagar 11:00 - 15:00.
 • Kulturkossan; tar emot bokade grupper i galleriet.
 • Information om sommaren 2020 finns på stenegard.com.

Kommun & politik

Kommun & politik

Kommunhusets reception

Uppdaterad 31 mars.

 • Kommunhusets reception ändrar öppettiderna från 1 april och tills vidare: Vardagar klockan 08:00-16:00. Lunchstängt klockan 12:00-13:00.

Kommunkansliet

Uppdaterad 2 april.

Samrådshandlingar, kallelser eller protokoll från kommunfullmäktige och nämnderna går att läsa i foajén på plan 1 i Kommunhuset.

Möjligheten för allmänheten att komma in till förvaltningarna och ta del av allmänna handlingar tillåts inte längre enligt beslut av Ljusdals kommun. Även kommunarkivet är stängt för besök.

Det går att beställa digitala kopior eller utskrivna kopior av allmänna handlingar från förvaltningarna vilka kan skickas hem till personen utan kostnad. Tänk på miljö- och
klimataspekten innan du beställer utskrivna kopior.

Två domar från Kammarrätten i Jönköping innebär att en myndighet, mot bakgrund av coronaviruset och smittspridning, inte behöver släppa in allmänheten att ta del av allmänna handlingar.

Ljusdals kommuns beslut gäller tills vidare.

Ljusdals kommuns krisledningsnämnd

Uppdaterad 17 mars.

 • Krisledningsnämnden har antagit styrdokumentet Krisplan för pandemi, diarienummer KS00118/2020.
 • Krisledningsnämnden har delegerat beslutanderätt till kommunchef Nicklas Bremefors gällande nödvändiga och snabba beslut inom coronaviruskrisen.

Servicekontoret

Uppdaterad 12 maj.

Öppettider vid Servicekontoret i Kommunhuset i Ljusdal:
Tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 10:00-12:00 och 13:00-15:00.

Servicekontoret är en samverkan mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att erbjuda hjälp i olika myndighetsfrågor. 

Logotype för Facebook

Translate our web site

This site has a gray bar at the top of the page where you will find a globe icon.

Click on the globe to activate Google Translate and select a language you want to use on our web.

We take no responsibility for how Google translates this page.