Meny
Sök

Ordlista branden

Begränsningslinjer som går genom skogen för att stoppa branden. 


Avlyst – ett område som är avlyst är avstängt för människor. Under branden har ett antal sjöar avlysts (för exempelvis båttrafik) så att flygplanen kan hämta släckvatten utan att sätta människor i fara.

Begränsningslinje – en begränsningslinje, även kallad brandgata, skapas för att stoppa en brand. Den skapas genom att all vegetation tas bort med hjälp av skördare, grävskopor och bandtraktorer så att bara ren jord finns kvar. Begränsningslinjen bevattnas och vattenslangar dras för att stoppa branden. Bredden på en begränsningslinje kan vara 40-50 meter eller mer.

En begränsningslinje kan exempelvis också vara vägar och sjöar som försvårar för branden att passera vidare.

Brandområde – Ett brandområde är den yta där branden brett ut sig. Det betyder inte att allt inom området brinner/är nedbrunnet, det kan finnas gröna områden och brännskadade områden intill varandra inom detta område.

Ett brandområde är farligt för människor även när branden är släkt. Nya bränder kan blossa upp på grund av glödhärdar i marken. Det kan också brinna under marken även om markytan ser oskadd ut och man riskerar då att falla ned i så kallade glödgrytor. En annan risk är träd som kan falla då rotsystem brunnit.

Eftersläckning – när räddningsledaren bedömer att branden inte kan sprida sig vidare och ytterkanten på brandområdet är släckt övergår insatsen till eftersläckning. Det är något som markägaren ansvarar för och kan exempelvis vara släckning av myrstackar och stubbar i brandområdet samt bevakning att branden inte blossar upp igen.

Evakuering – Evakuering innebär att man tillfälligt lämnar ett område eller en plats. Ofta används uttrycket i samband med fara. Det kan till exempel var på grund av skogsbränder och då är det vanligen räddningsledaren som beslutar om evakuering.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Myndighetsmeddelande – Om det är mindre allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända så kallade myndighetsmeddelanden.
Det kan handla om till exempel svårigheter i trafiken på grund av oväder,
svaga isar,eller ett giftutsläpp som inte är farligt för hälsan.

POSOM-grupp – Förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. En grupp yrkesverksamma personer som tar hand om drabbade,
anhöriga och personal vid en allvarlig händelse.

Restvärdesledare – Restvärdesledaren jobbar under en organisation som heter Brandskyddsföreningen. Restvärdesledaren företräder opartiskt försäkringsbolagen, och bistår med hjälp till de drabbade.

Sektor – benämning för ett avgränsat område vid en brand eller olycka. Sektorer indelas i nummer, exempelvis sektor 1 Nötberget, sektor 2 Ängra, sektor 4 Enskogen, för att skilja områdena åt. I Ljusdal hade räddningstjänsten som mest sju sektorer att arbeta med samtidigt.

Under kontroll – Att en brand är under kontroll innebär inte att den är släckt utan att räddningstjänsten bedömer att den inte längre kan sprida sig.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320