VA-plan för Ljusdals kommun

Antagen av kommunfullmäktige 15 juni 2020 § 66.
Lagakraftvunnen 9 juli 2020.

Kontakta oss

Planingenjör

Kerstin Johansson

0651-183 06

kerstin.johansson@ljusdal.se