Gällande planer

Här presenteras detaljplaner, områdesbestämmelser och övriga fysiska planer som vunnit laga kraft.

Detaljplaner och områdesbestämmelser är rättsligt bindande och innehåller bestämmelser om hur marken ska användas, till vad, och hur stort man får bygga på en fastighet. Här hittar du lagakraftvunna detaljplaner från år 2000.  Äldre detaljplaner kan gälla parallellt med nyare detaljplaner. För fullständig information om vilken/vilka detaljplaner som berör din fastighet kontakta oss på enheten näringsliv och exploatering.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fredrik Wallby

0651-180 35

fredrik.wallby@ljusdal.se

Planingenjör

Linda Svedman

0651-76 15 13

linda.m.svedman@ljusdal.se

Planingenjör

Marcus Pettersson

0651-76 15 45

marcus.pettersson@ljusdal.se

Planingenjör (Översiktsplanefrågor)

Viktor Svensson

0651-183 27

viktor.svensson@ljusdal.se

Planingenjör, tjänstledig åter i september 2024

Kerstin Johansson