Gällande planer

Här presenteras detaljplaner, områdesbestämmelser och övriga fysiska planer som vunnit laga kraft.

Detaljplaner och områdesbestämmelser är rättsligt bindande och innehåller bestämmelser om hur marken ska användas, till vad, och hur stort man får bygga på en fastighet. Här hittar du lagakraftvunna detaljplaner från år 2000.  Äldre detaljplaner kan gälla parallellt med nyare detaljplaner. För fullständig information om vilken/vilka detaljplaner som berör din fastighet kontakta oss på enheten plan och bygg.

Kontakta oss

Fredrik Wallby
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se

Viktor Svensson
0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se

Kerstin Johansson
0651-183 06
kerstin.johansson@ljusdal.se