Vägunderhållsbidrag

Vägunderhållsbidrag utgår i den mån anslag anvisas i budget eller genom särskilt beslut.

Viktig information

  • Samfällighetsförening/vägförening/enskild väg uppmanas att uppdatera sina gamla vägnummer till det idag gällande vägnumret.
  • Ansöker ni som U2-väg ska lantmäteriets organisationsnummer (börjar på 71) eller ert aktnummer fyllas i. Ni kan kostnadsfritt ansöka om organisationsnummer hos lantmäteriet.
  • Gamla blanketter är ej giltiga. Den godkända blanketten kan ni skriva ut under ”Ansökan vägunderhållsbidrag” eller skicka in direkt via webben.
  • När ni ansöker som U1-väg kan ni inte få bidrag för längre sträcka än godkänt hos TRV, resterande väglängd ansöks som U2 eller U3 på egen blankett.

Villkor

  • Minsta väglängd 250 meter
  • Åretruntboende (mantalskriven på adressen) eller särskilt beslut
  • Vägen måste vara öppen för allmänheten och får inte vara avspärrad med t.ex. en bom eller underlåtas att plogas och halkbekämpas vintertid.

Vägkategorier och bidrag

  • U1 - Vägar med statsbidrag
  • U2 - Vägar i vägföreningar eller vägsamfällighetsföreningar (som är bildade genom förrättning som vunnit laga kraft och blivit lagligen registrerad) och som ej är U1-väg.
  • U3 - Övriga vägar

Vägförening/väghållare har möjlighet att se om ansökan inkommit genom att klicka vidare under Relaterade sidor - Inkomna ansökningar väg­under­hålls­bidrag.

Sista ansökningsdag är 31 augusti för innevarande år.