Vägbyggnadsbidrag

Vägbyggnadsbidrag utgår i den mån anslag anvisas i budget eller genom särskilt beslut.

Villkor

  • Minsta väglängd 250 meter
  • Åretruntboende eller särskilt beslut

Bidragsberättigade arbeten

  • Anläggande av ny väg
  • Omläggning i ny sträckning
  • Ombyggnad och förbättring
  • Beläggning
  • (Ej marklösen och intrång)

Bidragsberättigade kostnader beräknas med den andel som hänför till åretruntbebodda fastigheter.


Vägkategorier och bidrag

  • Vägföretag med minst 60 % statsbidrag. Bidrag högsta skillnaden mellan statsbidrag och 90 % av underlaget för statsbidrag.
  • Vägföretag med mindre än 60 % statsbidrag. Bidrag högst 30% av underlaget för statsbidrag.
  • Icke statsbidragsberättigade vägföretag. Bidrag högst 40 % av godkänd faktiskt kostnad.