Om oss

Verksamhetens målsättning

Samtliga medarbetare ska ha en meningsfull sysselsättning, anpassad utifrån den enskildes behov, intresse och önskemål.
 
Verksamheten ska främja den personliga utvecklingen och sträva efter kompetenshöjning för såväl medarbetare som handledare. Medarbetarna ska ges möjlighet till inflytande, stimuleras att ta egna initiativ och att pröva nya uppgifter.
 
Verksamheten ska aktivt uppmuntra och medverka till att stötta den enskilda att uppnå delaktighet i samhället. Vi ska aktivt verka för en god samverkan med anhöriga, gode män och boende.
 
Verksamheten ska präglas av mångfald och gruppernas sysselsättning ska vara av skild karaktär.
 
Miljöarbete ska pågå kontinuerligt i verksamheten.
 
"Vi tror på ständig utveckling" är kännetecknet för Hantverkargården.

Värdegrund

Som personal på Hantverkargården har vi mod att med ärlighet och professionalitet bemöta alla med tillit och förtroende.

Vi visar alla människor respekt genom att acceptera och ta till vara på allas olikheter samt bemöta alla individuellt.

För att detta ska generera trygghetarbetsglädje och delaktighet ska handledarskapet anpassas till verksamhetens och individens behov.

Vår värdegrund ska synas i både våra handlingar och ord.

Vision: Vi ska stärka och ge individen förutsättningar att  växa utifrån sin egen förmåga.

Kvalitetskriterier

Allt arbete som bedrivs på Hantverkargården ska ha medarbetaren i fokus och vara i enlighet med LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Verksamheten ska leverera förutsättningar för goda prestationer, främja jämlikhet och bidra till full delaktighet i samhällslivet.

Medarbetare på Hantverkargården

 • Samtliga medarbetare har rätt till utvecklingssamtal med sin handledare en gång årligen.
 • Samtliga medarbetare har en utsedd kontaktman på Hantverkargården.
 • Samtliga medarbetare har rätt till sysselsättning anpassad utifrån egen förmåga.
 • Samtliga medarbetare har rätt till ett personligt schema.
 • Samtliga medarbetare ska ha skriftliga genomförandeplaner med tydliga mål.
 • Samtliga medarbetare har rätt att utrycka sina synpunkter om verksamheten. Detta sker genom mätinstrumentet Pict-O-Stat.
 • Samtliga medarbetare har rätt till lättläst information om verksamheten

Ledord: Valmöjlighet, individanpassning, respekt och uppskattning.


Kontaktpolitiker

Alla verksamheter har utsedda kontaktpolitiker.

Omsorgsnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpolitiker för olika verksamheter inom omsorgsförvaltningen. Kontaktpolitikerna ska vara en länk mellan omsorgsnämnden och i första hand medarbetare och anhöriga.

Uppdraget innebär:

 • att hålla sig väl informerad om verksamheten inom sitt kontaktområde.
 • att hålla god kontakt med medarbetare, anhöriga och intresseföreningar inom området.
 • att besöka eller ha telefonkontakt med de olika verksamheterna.

För mer information kontakta omsorgsnämndens ordförande.

Introduktion nya medarbetare

Vid introduktion av nya medarbetare

 • Vid introduktion på Hantverkargården ges den nye medarbetaren muntlig och skriftlig information om verksamheten.
 •  Ett introduktionsprogram utarbetas tillsammans av medarbetaren och kontaktmannen på Hantverkargården. Introduktionen varar 6-8 veckor. Introduktionsprogrammet/ genomförandeplanen ska alltid finnas skriftligt.
 • Utvärdering av introduktionen sker efter 4-6 veckor, då medarbetaren har möjlighet att göra justeringar av innehållet.
 • Medarbetaren har möjlighet att förlänga introduktionstiden om denne så önskar.

Kontakt

Enhetschef
Elizabeth Kisch Juvall
0651-34 00 61
072-588 69 67
elizabeth.kisch@ljusdal.se