Meny
Sök

Om oss

Verksamhetsmål

Samtliga kunder ska ha en meningsfull sysselsättning, anpassad utifrån den enskildes behov och önskemål.
 
Verksamheten ska främja den personliga utvecklingen och sträva efter kompetenshöjning för såväl kunder som handledare. Kunderna ska ges möjlighet till inflytande, stimuleras att ta egna initiativ och att pröva nya uppgifter.
 
Verksamheten ska aktivt uppmuntra och medverka för att stötta den enskilda kunden att uppnå delaktighet i samhället. Vi ska aktivt verka för en god samverkan med anhöriga, gode män samt boende.
 
Verksamheten ska präglas av mångfald och gruppernas sysselsättning ska vara av skild karaktär.
 
Miljöarbete ska pågå kontinuerligt i verksamheten.
 
"Vi tror på ständig utveckling" är kännetecknet för Hantverkargården.

Värdegrund

Som personal på Hantverkargården har vi mod att med ärlighet och profession bemöta alla med tillit och förtroende.

Vi visar alla människor respekt genom att acceptera och ta till vara på allas olikheter samt bemöta alla individuellt.

För att detta ska generera trygghetarbetsglädje och delaktighet ska handledarskapet anpassas till verksamhetens och individens behov.

Vår värdegrund ska synas i både våra handlingar och ord.

Vision: Vi ska stärka och ge individen förutsättningar att  växa utifrån sin egen förmåga.

Kvalitetskriterier

Allt arbete som bedrivs på Hantverkargården ska ha kunden i fokus och vara i enlighet med lagen om stöd och service.

Verksamheten ska leverera förutsättningar för goda prestationer, främja jämlikhet och bidra till full delaktighet i samhällslivet.

Kunder på Hantverkargården

 • Samtliga kunder har rätt till utvecklingssamtal med handledare en gång årligen.
 • Samtliga kunder har rätt till sysselsättning anpassad utifrån egen förmåga.
 • Samtliga kunder har rätt till ett personligt program.
 • Samtliga kunder ska ha genomförandeplaner och tydliga mål i dokumentationsprogrammet.
 • Samtliga kunder har rätt att utrycka sina synpunkter om verksamheten. Detta sker bl.a en gång årligen genom mätinstrumentet Pict-O-Stat.
 • Samtliga kunder har rätt till lättläst information om verksamheten

Ledord: Valmöjlighet, individanpassning, respekt och uppskattning.


Kontaktpolitiker

Hantverkargården har två nya kontaktpolitiker för mandatperioden.

Kontaktpolitikerna får ständigt information från verksamheten samt inbjudan till större evenemang för att de ska få möjlighet att  träffa kunder, anhöriga och personal.

Omsorgsnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpolitiker för olika verksamheter inom omsorgs- och socialförvaltningen.
Kontaktpolitikerna ska vara en länk mellan omsorgsnämnden och i första hand kunder och anhöriga.

Uppdraget innebär:

 • att hålla sig väl informerad om verksamheten inom sitt kontaktområde.
 • att hålla god kontakt med kunder, anhörigaoch  intresseföreningar inom området.
 • att besöka eller ha telefonkontakt med de olika verksamheterna.

För mer information kontakta omsorgsnämndens ordförande.

Yvonne Oscarsson (V)
0651-181 24, 070-191 79 18

Introduktion nya kunder

Vid introduktion av nya kunder

 • Den nye kunden får en informationsfolder hemskickad med inbjudan till en första träff.
 • Vid introduktion på Hantverkargården ges den nye kunden muntlig och skriftlig information om verksamheten.
 • Den nye kunden erbjuds alltid studiebesök vid Hantverkargårdens grupper.
 •  Ett introduktionsprogram utarbetas gemensamt av kunden, dennes representant och företrädare för Hantverkargården. Introduktionen varar 6-8 veckor.  Introduktionsprogrammet ska alltid finnas skriftligt.
 • Utvärdering av introduktionen sker efter 4-6 veckor, kunden har möjlighet att göra förändringar av innehållet.
 • Kunden har möjlighet att förlänga introduktionstid om denne så önskar.

Ledord: Valmöjlighet, individanpassning, respekterad och uppskattad.

Kontakt

Enhetschef
Elizabeth Kisch Juvall
0651-34 00 61
072-588 69 67
elizabeth.kisch@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320