Frågor och svar (FAQ) - Asylsökande i Ljusdals kommun

Asylsökande i Ljusdals kommun

Det finns inte längre några asylboenden i Migrationsverkets regi i vår kommun. Det händer dock att asylsökande själva ordnar med eget boende i kommunen, så det finns ofta ett mindre antal asylsökande här.

Vem är det som bestämmer att vi ska ta emot asylsökande?

Sverige och många andra länder har skrivit under FN-konventionen som ger möjlighet för flyende människor att söka skydd och pröva sin rätt till asyl. Det är en viktig del i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Migrationsverkets uppgift är, förutom att pröva människors rätt till asyl i Sverige, även att ordna boende för asylsökande.

Vad är kommunens ansvar för asylsökanden?

Kommunens åtagande är att kunna bistå med skola, förskola och stöd för barn och unga.

Vilka kostnader medför asylsökande för kommunen?

Kommunen får statliga medel för sina åtaganden gentemot de asylsökande.

Vad är det för skillnad på reguljärt flykting­mottagande och asylsökande?

Kommunen tecknar årligen avtal med länsstyrelsen om mottagande av flyktingar som fått uppehållstillstånd och som får stanna i Sverige.

Asylboende upphandlas av Migrationsverket direkt mot privata aktörer. Kommunen påverkar inte antalet platser i denna typ av boenden.

Hur lång tid tar det för en asylsökande att få besked från Migrationsverket om hon eller han får stanna i Sverige?

Läs mer på Migrationsverkets hemsida om hur asylprocessen går till.

Vad gör skolan för de asylsökande?

De asylsökande barnen har rätt till skolgång under tiden de söker asyl.

Vad gör biblioteket för de asylsökande?

Enligt bibliotekslagen ska folk- och skolbiblioteket ägna särskild uppmärksamhet åt  invandrare genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till gruppens behov. 

Biblioteket köper in olika medier efter behov, t.ex. språkkurser, ordböcker och lexikon, böcker på lättläst svenska för barn och vuxna samt böcker på de olika hemspråken. Bokdepositioner lånas in från Internationella biblioteket och därifrån förmedlas också enstaka lån efter önskemål från låntagarna. Helgesamarbetet innebär att både tillgång och efterfrågan på media ökat, det gäller också media på andra språk än svenska.

För att besökarna ska ha lättare att förstå öppettider m.m. finns information på flera språk. Information till föräldrar, i samband med att barn får sina första lånekort, finns på sex olika språk förutom svenska.

Med bibliotekskortet kan man logga in i Tidningsrummet. Där man kan läsa dagstidningar från många länder och på många olika språk:

helgebiblioteken.se/web/arena/tidningsrummet

Ordnas det några aktiviteter för de asylsökande?

Röda Korset i Ljusdal brukar ha språkcaféer, bland annat i deras lokal på Norra Järnvägsgatan 23.

Kontakta oss

Migrationsverkets växel
0771-235 235

Migrationsverkets presstjänst
010-485 66 55