Kommunens ansvar

Kommunerna har en viktig roll för nyanländas etablering. För barn och ungdomar under 20 år har kommunen ansvar för till exempel skolgång. För personer som är 65 år eller äldre finns stödinsatser. Kommunerna ansvarar även för:

 • mottagande, stöd och information under den första tiden
 • första kontakten med Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunala verksamheter
 • praktisk hjälp med bosättning
 • folkbokföring, SFI-undervisning (svenska för invandrare) och annan vuxenutbildning
 • samhällsorientering
 • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg, m.m.
 • hjälp till personer med funktionsnedsättning
 • insatser inom det sociala området
 • att se till att nyanlända får del av övrig kommunal verksamhet och service
 • försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga

Grundskola
Förberedelseklasser på grundskolenivå finns.

Gymnasiet
Nyanlända som är i gymnasieåldern kan gå i kommunens gymnasieskola. Där kan de få individuellt planerad undervisning i egen grupp och ofta även viss handledning på modersmålet. Praktik på ordinarie gymnasieprogram kan under vissa förutsättningar också vara en del i dessa elevers introduktion.

Samhällsorientering
Kommunen har ett lagstadgat ansvar att ge nyanlända flyktingar samhällsorientering på deras modersmål. Lagen syftar till att hjälpa nyanlända att snabbare komma in det svenska samhället och få kopplingar till arbetslivet.

Målsättningen är att deltagarna ska få insikt i och förståelse för det svenska samhället och samtidigt aktivera och stödja deltagarna till eget kunskapssökande.

Samhällsorienteringen omfattar åtta obligatoriska delar:

 • att komma till Sverige
 • att bo i Sverige
 • att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • individens rättigheter och skyldigheter
 • att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • att påverka i Sverige
 • att vårda sin hälsa i Sverige
 • att åldras i Sverige.

Kommunen ska erbjuda minst 60 timmars samhällsorientering.

Meningen är att undervisningen ska vara mer praktisk än teoretisk. Undervisningen sker på deltagarnas modersmål och bygger på diskussion och dialog. Informatörer från organisationer och myndigheter, till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, bjuds in. Detta varvas med studiebesök på viktiga inrättningar för den nyanlända, till exempel tandläkare, vårdcentral och polisen.