Extrastöd i Ljusdal

Projekt Extrastöd i Ljusdal har avslutats.

ESF Projekt Extrastöd i Ljusdal har haft målgruppen personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som har haft svårt att komma ut i egen försörjning. Syftet med projektet var att fler skulle uppnå eller komma närmare en egen försörjning. Projekttiden var från februari 2018 till juni 2020. Finansiering har skett via Europeiska socialfonden och Ljusdals kommun.

Ett mål var att ha minst 175 deltagare, 50 % av vardera könet. Ett annat mål var att 30 % skulle gå vidare till arbete, studier eller annan form av egen försörjning.

Verksamheten har främst bestått av olika ”spår” där deltagarna fått kompetenshöjande insatser av teori och praktik.

Ett viktigt inslag har varit att även ge ökad kunskap om icke-diskriminering, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och social hållbarhet.

Antal deltagare i projektet var 169 st (96 % måluppfyllelse), varav 88 män (52 %) och 81 kvinnor (48 %). Av dessa är det 40 personer (24 %) som har fått en anställning efter projekttiden. 20 personer (12 %) kommer att börja någon form av utbildning. Totalt är det alltså 35,5 % som gått vidare till anställning eller utbildning.

Över 80 personer (47 %) upplever att de känner sig närmare arbetsmarknaden och 100 personer (59 %) upplever att de lärt sig mer om den svenska arbetsmarknaden efter projektet. 90 personer (53 %) uppger att de blivit bättre på svenska och över 80 personer (47 %) har lärt sig mer om jämställdhet och likabehandling. 100 personer (59 %) uppgav att de fått ett större nätverk.

Därmed kan sägas, att de högt ställda målen för projekt Extrastöd i Ljusdal har uppnåtts