Dödsboanmälan och bistånd vid begravning

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning ellerdödsboanmälan genomföras. En dödsboanmälan blir aktuellt om den avlidne saknar medel och försäkring som täcker de kostnader som uppkommer i samband med begravningen.

Dödsboanmälan får inte ske om:

 • Den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt
 • Någon av dödbodelägarna begär att en bouppteckning ska genomföras
 • Om det råder tveksamheter eller det krävs en omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar ska en bouppteckning förrättas.

Om du har en anhörig som avlidit och saknar tillgångar kontakta socialtjänsten så snart som möjligt för att se om en dödsboanmälan kan genomföras.

För att utreda och skriva en dödsboanmälan behöver socialtjänsten uppgifter från anhöriga som t.ex. kontoutdrag och kopia på begravningskostnaden med mera. Socialtjänsten vill också besöka den avlidnes bostad för att kunna konstatera att inga tillgångar finns.

När en dödsboanmälan är skriven skickar socialtjänsten den till Skatteverket. Kopia skickas till dödsbodelägarna.

När dödsboet saknar helt eller delvis tillgångar till begravningskostnaden kan dödsboet söka ekonomisk bistånd till dessa kostnader. De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand gå till begravningskostnaden. Inga andra räkningar får betalas före. Det är därför viktigt att säga upp eventuella autogiron. Vi rekommenderar att anhöriga tar kontakt med fordringsägarna när en räkning kommer och begär tre månaders uppskov, räknat från dödsdagen, samt förklarar att tillgångar saknas och att en dödsboanmälan ska göras.

Ta kontakt med socialtjänsten så snart ni tror att det kan bli aktuellt med en dödsboanmälan.

Ekonomiskt bistånd för begravningskostnad

De kostnader som kan ersättas vid en begravning är följande:

 • Begravningsbyråns kostnader
 • En dödsannons i en tidning
 • Kista/urna
 • Gravsten/gravyr på befintlig gravsten
 • Kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätts det att detta används)
 • Enklare förtäring efter begravningsakten (begravningskaffe)

De kostnader som i regel inte ersätts är:

 • Handbuketter, övriga buketter
 • Solist
 • Middag
 • Minnesalbum
 • Tackannons
 • Begravning utanför Sverige

Detta enligt Socialstyrelsens rekommendationer om ett tak på ett halvt basbelopp. Uppgifter om prisbasbelopp hittar du på www.scb.se .

Eventuella tillgångar i dödsboet ska i första hand användas för att betala begravningen. Begravningskostnaden går före andra kostnader, t.ex. obetald hyra, el, telefon eller liknande. Det beviljade biståndet bör tillsammans med realiserbara tillgångar i dödsboet räcka till en värdig begravning.