Enhetens mål

Solgårdens mål 2016-2018

Arbetstillfällen

 • Solgården ska fortsätta att erbjuda olika former av praktikplatser.
 • Solgården ska utbilda minst en anställd till handledare med inriktning handledning språkpraktik/arbetspraktik.
 • Alla ska efter praktikplacering känna sig välkomna, samt inspirerade och motiverade till fortsatt arbete på Solgården.

Bildning och utbildning

 • Solgården ska prioritera och utveckla handledaruppdraget.
 • Solgårdens informationsgrupp skall planera och ge information till ungdomar och vuxna för att fler skall välja utbildning inom vård och omsorg.

Boende

 • ”Att få vara den man är eller vill vara livet ut" ska genomsyra viljeinriktningen på Solgården. Boendes genomförandeplaner samt levnads­berättelser ska möjliggöra detta arbete.
 • En översyn av allternativa boendeformer för äldre i Färila ska påbörjas under verksamhetsåret 2016.

Kultur och fritid

 • Solgårdens aktivitetsgrupp byter namn till ”Kultur & fritidsgruppen”.
 • Solgårdens Kultur & fritidsgrupp samt Trädgårdsgrupp fortsätter ett aktivt arbete för att öka utbudet, tillgängligheten och mångfalden inom kultur och fritid för Solgårdens boende.

Offentlig service

 • Andelen nöjda kunder med omvårdnaden i sin helhet ska öka på Solgården till 100% (94% 2015).
 • Arbetsmiljöåtgärder skall prioriteras för att öka frisknärvaro.
 • Schemamodeller och/eller teamarbete i Färila ska utvecklas för att på bästa sätt ta tillvara budgeterade resurser samt de anställdas kompetens och kvalitet.

Aktivt miljöarbete samt Natur och livsmiljö

 • Solgårdens miljöplan – miljörutin uppdateras under verksamhetsåret.
 • Solgårdens miljögrupp planerar för fortsatta inköp av ekologiska/närproducerade livsmedel.

Mångfald

 • Solgården ska anordna en gemensam festmåltid med temat mångfald under verksamhetsåret.
 • Solgården ska välkomna språkpraktkanter.